# نشست_های_علمی

ارزیابی نشست های علمی حوزه

ارزیابی نشست های علمی حوزه فرم   ارزیابی نشست های علمی حوزه علمیه  ردیف عناوین کلی عناوین جزئی امتیاز عناوین جزئی امتیاز کسب شده توضیحات 1 موضوع  ومحتوا روز آمد 0تا 8     انطباق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 95 بازدید