لیست کتابهای روش های تحقیق در علوم مختلف با مشخصات کتاب و نویسنده

تحقیق و پژوهش و روش بهینه مطالعه و تحقیق و نیز مطالعه روشمند کتاب و منابع تحقیق، از جمله راهکارهای موفقیت در هر تحقیق و پژوهشی است. از آنجایی که مطالعه منظم و روشمند در هر پژوهش، نظری و میدانی، لازمه هر پژوهش پویاست، این مقال بر آن است تا محققان گرامی را با متد و روش تحقیق آشنا نماید. به همین منظور، کتاب شناسی روش پژوهش و تحقیق ذیل، که برای آشنایی محققان و دانش پژوهان در این زمینه نگارش یافته، از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.

 

1. آرام، احمد. متدلوژی تحقیق و مأخذشناسی. تهران، دانشگاه تهران، 1334.

2. آریان پور، امیرحسین. آیین پژوهش. چاپ چهارم، تهران، نشر گستر، 1378.

3. آریان پور، امیرحسین. متدلوژی تحقیق و مأخذشناسی، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه علوم اداری، 1334.

4. آلدویچ، فرانک. ت. و جان. ف. ولو نسبری. درآمدی بر روش ها و فنون میدانی در جغرافیا، بهلول علیخانی، تهران، سمت 1371.

5. آموزش و پرورش. آشنایی با منابع و متون اسلامی، تربیت معلم، 1364.

6. احمدی گیوی، حسن و دیگران. آشنایی با منابع و متون اسلامی، تربیت معلم، 1364.

7. اداره کل آموزش ضمن خدمت. زبان و نگارش فارسی (گفتار چهارم: شیوه تحقیق)، چاپ پنجم، قم، سمت، زمستان 1371.

8. اردلان، ظفردخت. فنون تحقیق اتنولوژی، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1341، 107 ص.

9. اردلان، ظفردخت. برخی از فنون تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، 1351، 94 ص.

10. استاپلتون، پل. شیوه نوشتن مقالات تحقیقی، محمدرضا نایینیان، محمد آرمند، تهران، دانشگاه شاهد، چاپ اول، بهار 1374.

11. اسر، برچستر. اصول نقدالنصوص و نشر الکتب، لبنان، دارالکتب، 1963 م.

12. اسفندیاری، محمد. درک کردن و رد کردن (نقد)، آینه پژوهش، سال پنجم، شماره اول، خرداد و تیر 1373.

13. اسلامی فارسانی، عباس. تهیه طرح تحقیق برای یک تحقیق اجتماعی، فصلنامه مصباح، شماره 7، پاییز 1372.

14. اکو. امبرتو. چگونه می توان یک پایان نامه تحصیلی نوشت؟، غلامحسین معماریان، دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اول، 1371 ش.

15. انصاری، محمدرضا. فوائد و هفوات تحقیقیه، قم المقدسه، مکتبة آیة اللّه المرعشی النجفی، الطبعة الاولی،1412ه.ق.96 ص.

16. انوار،پروینتدوین ونگارش رساله ومقاله،تهران،زوار،1371.

17. انوار، پروین. مأخذشناسی و استفاده از کتابخانه، تهران، زوّار، 1354.

18. اوانز. ک. م. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم تربیتی، محمدعلی فرجاد، تهران، انتشارات الهام، 1361 ش. 120 ص.

19. اوپنهایم، ا. ن. طرح پرسشنامه و سنجش نگرش ها، مرضیه کریم نیا، مشهد، آستان قدس رضوی، 1369.

20. اوستا، مهرداد. روش تحقیق در دستور زبان فارسی و شیوه نگارش، تهران، عطایی.

21. ایزاک، استفن. راهنمایی جامع تحقیق و ارزیابی، مرضیه کریم نیا، چاپ اول، مشهد، آستان قدس رضوی، 1374 ش.

22. بابایی، رضا. «پیش شرط های پژوهش در علوم دینی»، چاپ اول، تهران، مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی، 1378، 213 ص.

23. بازرگان، عباس. اقدام پژوهی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 35، 36، تهران، وزارت آموزش و پرورش، 1372.

24. بالدریج، ک. پ. روش های مطالعه، علی اکبر سیف، چاپ پنجم، تهران، انتشارات رشد، 1370

25. بدره ای، فریدون. روش نوشتن پانویس و کتابنامه در نوشته های تحقیقی، راهنمای کتاب، سال سیزدهم، ضمیمه شماره اول و دوم، فروردین و اردیبهشت. 1349.

26. برازش، علیرضا. راهنمای مطالعات و تحقیقات (2)، اخلاق. چاپ اول، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1369.

27. بست، جان. تحقیق و مأخذشناسی، تهران، مؤسسه علوم بانکی، 1348. 75 ص. (پلی کپی)

28. بهشتی، محمدحسین. «درآمدی بر شناخت تحقیقی اسلامی»، نامه شهیدین، مجله مدرسه علمیه شهیدین قم، سال اول، پیش شماره اول، تیرماه 1375.

29. بی آزار شیرازی، عبدالکریم. بررسی روش تحقیق نوین از نظر قرآن، (رسالت قلم مجموعه سخنرانی ها و مقالات سمینار نویسندگان علوم و معارف اسلامی، ص 62 71). چاپ اول، معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی، پاییز 1371.

30. بیانی، احمد. نگرش و روش در تحقیق، تهران، دنیای پژوهش 1374، 99 ص.

31. بیشاب، آلن، سنت تحقیقات آموزشی و توسعه برنامه درسی ریاضی، مجله رشد آموزش ریاضی، سال 11، شماره 517، سال 1377.

32. پال، رستا. طرز تهیه گزارش تحقیق، جمال عابدی، تهران، دانشکده تهران، دانشگاه ادبیات و علوم انسانی، مؤسسه روان شناسی، 1362، 69 ص.

33. پژوهشکده تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش. پژوهش در آموزش، (مجموعه مقاله ها) بهرام محسن پور، علی رؤف. چاپ اول، خرداد. 1377.

34. پوسپر، کارل ریموند. منطق اکتشاف علمی، سیدحسین کمالی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1370.

35. پیروزان، امیر. تحقیق برای تحقیق، (شماره 2)، تهران، شهریور 1351.

36. پیروزان، امیر. تحقیق برای تحقیق، (شماره 1)، تهران، مرداد 1351.

37. تاجداری، پرویز. روش های علمی تحقیقی همراه با نظریه ارزشیابی، انتشارات اتا، 1369.

38. تنهایی حسین، ابوالحسن و نکهت، جواد. شیوه های تنظیم رساله و پایان نامه، چاپ اول، ذره بین، اراک، 1375.

39. تو را، چی ورتن. راهنمای نوشتن رساله های پژوهشی و کتاب شناسی توصیفی روش تحقیق، محمدنقی مهدوی، انتشارات مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، تهران، چاپ دوم، 1366.

40. جان، بست. روش های تحقیق در علوم تربیتی، حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، انتشارات رشد، 1366.

 

41. جان لاک. تحقیق در فهم بشر، رضازاده، شفق صادق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

42. جیمز، ان جانسون. روش هایی برای به کار بستن یافته های پژوهشی، محمود مهرمحمدی، انتشارات شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش، 1373.

43. جواد مصطفی. فن تصحیح متون، علی محدث، مشهد، نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی، شماره 25، زمستان 1356.

44. جوادی، محمدجعفر. چگونگی تدوین یک مقاله تحقیقاتی، فصل نامه تعلیم و تربیت، ش 39 و 40.

45. جوادی، محمدهادی. راهنمای تدوین رساله، تهران، 1344، 122 ص.

46. چادگانی پور، مصطفی، نگارش علمی: فنون تهیه مقالات علمی و پایان نامه های تحصیلی، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهش، 1377 ش.

47. حافظ نیا، محمدرضا. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سمت، چاپ اول، 1377، 284 ص.

48. حجازی، رضا. روش نگارش پایان نامه. دانشکده کشاورزی کرج، 1340. 20 ص.

49. حرّی، عباس. آیین گزارش نویسی، تهران، دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور، 1371.

50. حرّی، عباس. آیین نگارش علمی، تهران، دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور، چاپ اول، 1378.

51. حرّی، عباس. تحلیل استنادی و شباهت های آن با علم الحدیث، نشر دانش، سال چهارم، شماره دوم، بهمن و اسفند 1362.

52. حرّی، عباس. شیوه بهره گیری از کتابخانه جهت تهیه مقاله تحقیقی، تهران، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، 1356. 91 ص.

53. حرّی، عباس. مراجع و بهره گیری از آن ها، تهران، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، 1356.

54. حسام وزیری، افشان. روش های تحقیق در قشربندی و طبقات اجتماعی، شاپور راسخ، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1340، 32 ص.

55. حسین نژاد، ق. روش تحقیق مفهومی در متون اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1357، 84 ص.

56. حسینی، ابوالقاسم. بر ساحل سخن، فصل چهارم، بر کرانه تجربه (5)، نگارش پایان نامه، قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی.

57. حسینیان، محمدجعفر، روش تحقیق، مرکز جهانی علوم اسلامی، مدرسه مبارکه مرعشیه قم، 1379 ش.

58. حسینی، محمدعلی. دراسات و تحقیقات، مقاله مقدمة فی تحقیق المخطوطات، بیروت، دارالتراث الاسلامی للطباعة و النشر و التواریخ 1974 م.

59. حمودی قیسی، نوری. سامی مکی عانی. منهج تحقیق النصوص و نشرها، بغداد، مطبعة المعارف، 1975 م.

60. خاکی، غلامرضا. روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی، چاپ اول: تهران، مرکز تحقیقات علمی کشور کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، 1378 ش.

61. خدادوست، طاهره. تحقیق مأخذشناسی و گزارش نویسی، دانشکده علوم اداری و مدیریت، دانشگاه تهران. 1349. 243 ص.

62. خرسند، غلامحسین. اصول روش تحقیق در علوم اجتماعی و کاربرد کامپیوتر، تهران، روزبهان، 1356، 95 ص.

63. خلیلی شورینی، سیاوش. روش های تحقیق در علوم انسانی، مؤسسه انتشارات یادواره کتاب، چاپ اول، 1375.

64. خواجه نوری، عباسقلی. روش تحقیق، چاپ سوم، تهران، نشریه آموزشی مؤسسه عالی آمار، شماره 44، 1351، 202 ص.

65. خواجه نوری، عباسقلی. نکاتی چند درباره روش های تحقیقی، تهران، اداره کل مطالعات و نیروی انسانی، وزارت کار و خدمات اجتماعی، 1342. 90 ص.

66. دانشگاه پدافند ملی. روش تحقیق، تهران، 1349.

67. دشتی، محمد. ابزار و وسایل تحقیق: روش های انتخاب و تحقیق در علوم انسانی، قم، چاپ اول، زمستان 1366.

68. دشتی، محمد. ابزار و اطلاعات مقدماتی تحقیق در نهج البلاغه، قم، چاپ اول، زمستان، 1366.

69. دشتی، محمد. کلیدهای شناسایی نهج البلاغه، چاپ اول، قم، نشر امام علی علیه السلام ، خرداد 1368.

70. دلاور، علی. ارزشیابی گزارش تحقیق، فصلنانه تعلیم و تربیت شماره 6، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، بهار 1365.

70. دلاور، علی. انواع تحقیق: آزمایش، مطالعه، زمینه یابی و بررسی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 10، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، تابستان 1366.

71. دلاور علی. برنامه ریزی تحقیق در کلاس، پژوهش در مسائل روانی اجتماعی، مرکز پژوهش های روانی اجتماعی، زمستان 1366، بهار 1367.

72. دلاور، علی. روش های آماری در روان شناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1367.

73. دلاور، علی. روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، چاپ پنجم: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور، اردیبهشت 1373. 449 ص.

74. دهنوی، حسین. روش تحقیق، چاپ اول: قم، نشر معروف، فروردین 1376.

75. دیّاب، عبدالحمید. تحقیق التراث العربی، منهجه و تطوّره، قاهره 1983 م.

76. ذاکر. م. مقدمه ای بر روش تحقیق در تاریخ، تهران، نشر آیت. 63 ص.

77. ربانی، هادی. پژوهش روشمند، (آشنایی با مقدمات پژوهش)، چاپ اول، تهران، کتاب مردم، 1377.

78. رحیمی، ناصر. خلاصه ای از تقریرات روش های تحقیق در علوم اجتماعی، با همکاری سیروس قراچه داغی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، تهران، 1348. (پلی کپی)

79. رشید یاسمی، غلامرضا. آیین نگارش تاریخ. تهران، مؤسسه وعظ و خطابه، 1316. 144 ص.

80. رفیع پور، فرامرز. روش پژوهش واحدهای روستایی: ابزارهای پژوهش، تهران، دانشگاه بوعلی سینا، 1353.

81. رفیع پور، فرامرز. کندوکاوها و پنداشته ها مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1360. 447 ص.

82. رمضان، عبدالتواب. تحقیق التراث، اسالیبه و اهدافه، قافلة الزیت، 1976.

83. رمضان، عبدالتواب. خواطر من تجاربی فی تحقیق التراث، مرکز پژوهش های دانشگاه اسلامی، محمدبن سعود (مجله) شماره 2، 1983 م.

84. رمضان، عبدالتواب. فی اصول البحث العلمی و تحقیق النصوص، المورد (مجله)، ج 1، بغداد 1972 م.

85. رمضان، عبدالتواب. مناهج تحقیق التراث بین القدامی و المحدثین، چاپ اول: قاهره، مکتبة الخانجی، 1406 ه . ق.

86. رنجبر، احمد. روش تحقیق و مأخذشناسی، چاپ دوم، تهران، انتشارات اساطیر، 1370 ش.

87. روزنتال، فرانتس. روش های عالمان مسلمان در تحقیق علمی، 1980 م.

88. ریمون، کیوی. روش تحقیق در علوم اجتماعی، دکتر عبدالحسین نیک گهر، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، 1370.

89. زاهدی، حمید. تحقیق و مأخذشناسی، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، تهران 1343. 59 ص. (پلی کپی)

90. زرین کوب، عبدالحسین. شیوه نقد و تصحیح متون، مجله سخن، سال 9، ص 105 110

91. ژان فوراسته. وضع و شرایط روح علمی، کاردان، علی محمد، تهران، انتشارات مؤسسه مالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، سال 1364.

92. ژرژ. پیر. روش تحقیق در جغرافیا، سیدحسن مطیعی لنگرودی، مشهد، آستان قدس رضوی، 1371

93. ساده، مهدی. روش های تحقیق با تأکید بر جنبه های کاربردی، چاپ اول، تهران، 1375 ش.

94. ساروخانی، باقر. روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1377.

95. ساروخانی، باقر. فنون تحقیق در علوم اجتماعی، مجله دانشکده سال اول شماره دوم، بهار 1345. ص 2031

96. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، دبیرخانه سمینار تحقیق و توسعه. مجموعه مقالات سمینار تحقیق و توسعه، (تیر، 1368) چاپ دانشگاه علم و صنعت ایران، پاییز 1369.

97. سپه پور، افسانه. روش های تحقیق (تهیه پرسشنامه)، مؤسسه تحقیقات و مطالعات تربیتی، دانشگاه تربیت معلم، تهران.

98. ستوده، غلامرضا. مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی، چاپ اول، سازمان سمت، تهران، 1371.

99. سرایی، حسن. مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق، تهران، سمت، 1371.

100. سرافراز، علی. راهنمای پژوهش و نگارش و مقالات علمی و رساله تحصیلی، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1366.

101. سلتیز، مکر و همکاران، روش های تحقیق در علوم اجتماعی، خسرو مهندسی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 1364، 463

102. سلطانی، محمدعلی. ضرورت و شیوه نقد کتاب، آیینه پژوهش، سال اول، شماره 1 خرداد و تیر 1369.

103. سلمان زاده، سیروس. راهنمای مطالعات علمی دانشجویان، اهواز، دانشگاه اهواز، 1350، 102 ص.

104. سمیعی گیلانی، احمد. آیین نگارش، (آداب رساله نویسی)، چاپ چهارم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1370 ش.

105. سمیعی گیلانی، احمد. نکته هایی در باب تصحیح متون، نشر دانش، سال چهارم، شماره 2.

106. شاله، فیلسین. شناخت روش علوم یا فلسفه علمی، یحیی مهدوی، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران، 1351.

107. شاهین، امیرشاپور. تحقیق و توسعه و روش های آن، تهران، انتشارات کتاب فروشی دهخدا، 1355، 208 ص.

108. شهبازی، اسماعیل. راهنمای تهیه و تدوین پایان نامه و جزوه های تحقیقی در زمینه های مسائل روستایی، همدان، مدرسه عالی کشاورزی همدان، 1353، 66 ص.

109. شعبانی، احمد. مرجع شناسی اسلامی، ویراستار فرهاد فیاض، چاپ اول، تهران، دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور، 1378.

110. شفیعی، فروغ. منطق و روش علمی در پژوهش های اجتماعی، نامه پژوهشکده، سال دوم، شماره اول، بهار، 1375.

111. شلبی، احمد. فن پژوهش: بررسی سیستماتیک روش های نگارش مقالات علمی و پایان نامه ها، سید جعفر سامی الدبونی، چاپ اول: تهران، انتشارات، جهاد دانشگاهی، تابستان، 1369 ش.

112. شورای پژوهش های علمی کشور. ساختار نظام تحقیقاتی کشور، تهران، 1371.

113. شوقی بنین، احمد. نسخه شناسی و تحقیق علمی، سیدحسن اسلامی، آیینه پژوهش، سال پنجم، شماره دوم، مرداد و شهریور 1373.

114. شویش، اروین. مسأله روش در جامعه شناسی، منصور وثوقی، نامه پژوهشکده، سال دوم، شماره اول، بهار، 1357، ص 63 75.

115. صابونچی، احمد. روش صحیح گزارش نویسی تحصیلی، علمی بازرگانی، پایان نامه، تهران، چاپخانه وزارت اطلاعات و جهانگردی، 1354، ص 45

116. صافی، قاسم. روش تألیف و نقد و اصلاح، گوتنبرگ، 1364.

117. صبا، محسن. روش تحقیق و شیوه تألیف، کتاب های ماه، سال چهارم، شماره اول و دوم، فروردین و اردیبهشت 1339.

118. طالب، مهدی. چگونگی انجام مطالعات اجتماعی، تهران، امیرکبیر، 1369.

119. طاهری، ابوالقاسم. روش تحقیق و مأخذشناسی، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1374.

120. طباطبایی، محیط. روش جدید تحقیق در ایران، گوهر، سال سوم، شماره 7 و 8، مهر و آبان 1354

121. طوسی، بهرام. راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله نویسی، چاپ دوم، مشهد، 1373.

122. طوسی، بهرام. مهارت های مطالعه، نشر و کتاب فرّخ، چاپ دوم، مشهد، 1364.

123. طوسی، بهرام. هنر نوشتن و مهارت های مقاله نویسی، نشر و کتاب فرّخ، چاپ پنجم، مشهد، 1365.

124. علیئی، محمد ولی. مدل های علّی در حوزه روش تحقیق، فصلنامه مصباح، شماره 10، تابستان 1373.

125. علی آبادی، احمد. طریقه تفکر و تحقیق، تهران، دانشگاه تهران، 1346، 220 ص.

126. علی آبادی، گیتا. تجزیه و تحلیل محتوا در مطبوعات، مجله رسانه، 1373.

127. غلام رضایی، محمد. روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی، چاپ اول، تهران، انتشارات جامی، 1374 ش.

128. فاخری، سیدعلیرضا. راهنمای تحقیق، معاونت امور اساتید، چاپ اول، قم، 1377.

129. فتاحی پور، احمد. روش تحقیق و مأخذیابی، با همکاری مهدیه وزیرنیا، دانشکده علوم و ارتباطات اجتماعی تهران، 1347، 51 ص. (پلی کپی)

130. فرمانفرماییان، حافظ. روش های تحقیق و مأخذشناسی، مؤسسه علوم اداری و بازرگانی دانشکده حقوق تهران، (پلی کپی).

131. فرید، یداللّه. کاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهر و روستا، تبریز، دانشگاه تبریز، 1371.

132. فرید، یداللّه. مقدمه بر روش تحقیق شهرهای ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، مؤسسه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی، 1349.

133. فلّاح بابایی، حسن. روش تحقیق و تألیف، قم، نشر مرتضی، 1371 ش.

134. فلاطوری، جواد. مقصود از تحقیقات علمی و روش آن، شهرت و تحقیقات علمی، شیوه نقل، راهنمای کتاب، سال 5، شماره 8، 9، 10، آبان، آذر و دی 1341.

135. فناییان، لقاءاللّه. روش تحقیق و نگارش رساله، تهران 1351، 165 ص.

136. فیروزان، ت. روش تحقیق محتوا، کتاب آگاه مسائل ایران و خاورمیانه، ج 1، تهران، انتشارات آگاه، 1360.

137. قائم مقامی، جهانگیر. روش تحقیق در تاریخ نگاری، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران، 1358، 144 ص.

139. قائمی، علی. روش تحقیق (در یک مکتب)، دارالتبلیغ اسلامی، قم، 1358، 339 ص.

140. قاسمی پویا، اقبال. آشنایی با مفهوم هدف ها و روش تحقیق برنامه معلم پژوهنده، پژوهش نامه آموزش و پرورش، تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت رنگ نگاشت، شماره 4، 1379.

141. کازنو، ژان. روش های پژوهش در جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، باقر ساروخانی، نامه علوم اجتماعی، دوره اول، شماره 4، تیر 1353، ص 141 147.

142. کاظمی، سیدعباس. چگونه تحقیق کنیم؟ چاپ اول، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین علیه السلام ، 1379.

143. کالتون. س. ام. موزر / ج: روش تحقیق، کاظم ایزدی، چاپ سوم، تهران، انتشارات کیهان، زمستان 1371. 529 ص.

144. کامپنهود، لوک وان و ریمون کیوی. روش تحقیق در علوم اجتماعی، عبدالحسین نیک گهر، چاپ اول، تهران، فرهنگ معاصر، 1370.

145. کتبی، مرتضی. بررسی روش های تحقیقی غرب در برخورد با مسائل روان شناسی اجتماعی در ایران، با همکاری میشل ویلت، نامه علوم اجتماعی، دوره دوم، شماره سوم، زمستان، 1356.

146. کتبی، مرتضی. مسائل انسانی تحقیق در علوم اجتماعی ایران، با همکاری لیلا سپهری، نامه علوم اجتماعی دوره اول، پاییز 1347.

147. کرلینگر، فرد. نگرش علمی در علوم رفتاری، عزت الله کیوان، نامه پژوهشکده، سال دوم، شماره اول.

148. کلارک، کیتسن. مقدمه ای بر روش تحقیق در تاریخ، اوانس، اونسیان، تهران، انتشارات اساطیر، 1362، 92 ص.

149. گرجی، ابوالقاسم. محقق و موضوع تحقیق، المحقق الطباطبایی فی ذکراه السنویة الاولی، المجلد الثالث، (بخش فارسی مقالات)، ص 1319 1335، الطبعة الاولی، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، شعبان 1417.

150. گویا، زهرا. تاریخچه تحقیق عمل و کاربرد آن در آموزش، فصل نامه تعلیم و تربیت تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت شماره 36، 1372

151. گویا، زهرا. عمل آموزشی و اهمیت نقش معلم به عنوان محقق، پژوهش در آموزش، (مجموعه مقاله ها) تک نگاشت، 17، تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت، 1372.

152. ماهیار، عباس. مرجع شناسی (1)، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ هفتم، خرداد 1373.

153. مایل هروی، نجیب. نقد و تصحیح متون، بنیاد پژوهش های آستان قدس، 1369.

154. محدثی، جواد. راهنمای پژوهش، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پاییز 1374.

155. محدثی، جواد. روش ها (روش تحقیق). چاپ اول، نشر معروف، قم، 1373.

156. محمدی نژاد، حسن. الفبای پژوهش، تهران 1356، 61 ص.

157. محمدی نژاد، حسن. روش های تحقیق و آمار در علوم سیاسی و جامعه شناسی، مؤسسه عالی علوم سیاسی و جزایی، 1354، 279 ص.

158. مرادی، نوراللّه. مرجع شناسی، شناخت خدمات و کتاب های مرجع، چاپ اول، تهران، فرهنگ معاصر، 1372.

159. مرتضوی، علیرضا. ضوابط و اصول نقد، کانون فرهنگ و هنر اسلامی، 1364.

160. مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران، روش شناسی تدوین پایانه نامه کارشناسی ارشد و دکترا، مرکز پژوهش های مدیریت، بخش نظامدهی و هدایت پایان نامه های تحصیلی، 1376.

161. مصدق، حمید. مقدمه ای بر روش تحقیق، مدرسه عالی مدیریت کرمان، تهران 1350، 176 ص.

162. معاضد، مهین دخت. کتابشناسی نقد کتاب، انجمن کتاب، 1355.

163. منجد، صلاح الدین. روش تحقیق و تصحیح کتاب های خطی، محمود فاضل (یزدی مطلق) مشهد، انتشارات کتابخانه جامع گوهرشاد، 1364.

164. منجد، صلاح الدین. روش تصحیح نسخه های خطی، حسین خدیو جم، تهران. سازمان آبان، 1355. 40 ص.

165. منجد، صلاح الدین. قواعد تحقیق المخطوطات، قاهره، معهد المخطوطات العربیة، 1955 م.

166. مور. س. ک. وج. گالتون. روش تحقیق، کاظم ایزدی، تهران، نشر کیهان، 1367.

167. مور، نیک. چگونه پژوهش کنیم؟، فاطمه رهادوست، چاپ اول، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1372 ش.

168. مولوی، اسد. منهج تحقیق المخطوطات، الطبعة الاولی، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ربیع الاول، 1408 ه .

169. مهدوی، محمدتقی. چکیده نویسی مفاهیم و روش ها، چاپ اول، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، تهران، 1366 ش.

 

170. مهرداد، جعفر. روش تحقیق، با همکاری پروین کجوری، شیراز، کانون تربیت، 1361، 268 ص.

171. مهرمحمدی، محمود. پژوهش در آموزش و پرورش، فصلنامه تعلیم و تربیت، تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت، 1376.

172. مهرمحمدی، محمود. نظام پژوهشی متعادل در عرصه علوم انسانی، جستارهایی در پژوهش در قلمرو آموزش، تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت، 1379.

173. مهندسی، خسرو. روش های تحقیق در علوم اجتماعی، مشهد، دانشگاه مشهد، 1366.

174. میردال، گونار. عینیت در پژوهش های اجتماعی، مجید روشنگر، تهران، 1357، 139 ص.

175. ناتل خانلری. شیوه و روش تحقیق، سخن، دوره 25، شماره 3 و 4 مرداد و شهریور 1355.

176. نادری، عزت الله و مریم سیف نراقی. روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی، چاپ چهارم، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، زمستان 1371.

177. نادری، عزت اللّه و مریم سیف نراقی و فرنگیس شاهپوریان. راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق، چاپ سوم، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، پاییز 1375.

178. نبوی، بهروز. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، مؤسسه عالی حسابداری، تهران 1350، 211 ص.

179. نراقی، احسان. هدف و روش تحقیقات اجتماعی در ایران، نامه علوم اجتماعی، دوره اول، شماره 3، بهمن 1348.

180. نکونام، جعفر. روش تحقیق کتابخانه ای با تأکید بر علوم اسلامی، چاپ اول، انتشارات اشراق دانشگاه قم، بهمن 1379.

181. نیساری، سلیم. تحقیق و رساله نویسی، تهران، دانشکده علوم دانشگاه تهران، 49 ص.

182. وایزبرگ، هربرت. درآمدی به تحقیق پیمایشی و تحلیل داده ها، با همکاری بروس. د. براون، ترجمه جمال عابدی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1362، 262 ص.

183. ودیعی، کاظم. مقدمه بر روش تحقیق در جغرافیا و راهنمای مطالعات جغرافیایی و عمران منطقه ای، دهخدا، 1348، 279 ص.

184. وزیری، هوشنگ. راهنما برای تهیه گزارش تحقیقی، تهران، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، 1351.

185. وزین پور، نادر. بر سمند سخن، (گفتار ششم: مرجع شناسی و شیوه های تحقیق و پژوهش، گفتار هجدهم: شیوه تهیه پایان نامه تحصیلی)، چاپ نهم: تهران، انتشارات فروغی، پاییز 1378.

186. هارون، عبدالسلام. تحقیق النصوص و نشرها، قاهره، 1385 ه . ق.

187. هوم، گراهم. گفتاری در باب نقد، ترجمه نسرین پروینی، تهران، امیرکبیر، 1365.

188. هومن، حیدرعلی، شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه های پژوهشی)، چاپ دوم، تهران، نشر پارسا، 1374.

189. یاحقی، محمدجعفر و محمدمهدی ناصح. راهنمای نگارش و ویرایش، (بخش چهارم، روش تحقیق و پژوهش علمی)، چاپ هشتم، مشهد، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1368.

190. یار محمدیان، محمدحسین، اصفهانیان، وحید. راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه، انتشارات مانی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، چاپ اول، 1378.

191. یانگ. شین پائو. راه و رسم پژوهش در روستا، علیرضا آیت اللهی، بهنار نیک فرجام، دانشگاه شیراز، مرکز جمعیت شناسی، 1363.142 ص.

/ 6 نظر / 8621 بازدید
از ساری

خیلی ممنون حاج آقا. استفاده کردیم.

مجتبی کاربخش راوری

سلام حاج آقا این لیست یک عمر دست من رو جلو انداخت اجرتان با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)

سیامک

آقا مرسی!

ممنون. واقعا کارم رو راحتتر کردین. البته نیاز داره کتابهای جدید هم بهش اضافه بشه. این لیست الان باید حدود 220 عنوان کتاب باشه. سپاس

نسترن مالمیر

خدا بیش از آنچه مستحق شماست خیرتون بده.

نسترن مالمیر

خدا خیرتان بده......