آیین نامه تکالیف پژوهشی همزمان با تحصیل جهت اجرا در مدارس علمیه

مقررات و آیین نامه تکالیف پژوهشی مصوّب : مورّخ:   کلیّات مقدمه نظر به عنایت مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و شورای محترم عالی حوزه به امر پژوهش و تولید دانش و پاسخگوئی به نیازهای علمی جامعه و جهان اسلام و احیاء سنت سلف صالح در امر رساله نویسی و تقویت روحیه پژوهشگری در میان طلاب و فضلاء حوزه های علمیه آیین نامه تکالیف پژوهشی ارائه می گردد. موضوع: بر اساس این آیین نامه طلاب در پایه ها و مقاطع (سطوح) مختلف تحصیلی همراه و هم زمان با تحصیل متناسب با سطح علمی خود وبر اساس برنامه مشخص و انعطاف پذیر وبا هدایت و حمایت بخش های مختلف حوزه (آموزش و پژوهش وتبلیغ و...) به انجام پژوهشهای کار ورزی و یا حرفه ای اقدام می کنند اهداف : 1- شناخت استعدادها و توانایی طلاب به منظور برنامه ریزی متناسب با آن 2- تقویت روحیه تحقیق و پژوهش 3- تربیت پژوهشگران مورد نیاز 4- بهره گیری از فعالیتهای پژوهشی حین تحصیل طلاب در راستای رفع نیازها و ناظر به مسئولیتهای آینده آنان 5- زمینه سازی جهت گسترش تولید دینی در حوزه های مختلف علوم اسلامی 6- تحقق نظام آموزشی پژوهشگرا 7- مساعدت در پژوهش گرا شدن تبلیغ و نشر معارف دینی سیاست ها : 1. رعایت تناسب تکالیف پژوهشی با سطوح تحصیلی در کمیّت و کیفیّت 2. رعایت ارتباط پژوهش ها با نیازها (استناد به نیاز سنجی) 3. رعایت تناسب میان پژوهشهای کاربردی و بنیادی 4. ایجاد فضای مناسب برای تحقق نظام آموزشی پژوهشگرا نحوه اجرای تکالیف پژوهشی ماده1 - تعاریف تکلیف پژوهشی: کار تحقیقی ِ الزامی و برنامه ریزی شده در مقاطع و پایه های تحصیلی حوزوی می¬باشد. و به یکی از صور ذیل انجام می پذیرد : 1- تحقیق درسی سالانه : پژوهش های سالانه ضمن تحصیل طلاب می باشد که در پایه های 1و2و4و5 انجام می پذیرد. 2- تحقیق سالانه : پژوهش های سالانه ضمن تحصیل طلاب می باشد که در پایه های 7و8 انجام می پذیرد. 3- تحقیق پایانی : پژوهشی است که می بایست طلاب در پایان مقاطع تحصیلی مقدمات ، سطح 1 و سطح 2 انجام دهند. 4- پایان نامه: تحقیق علمی پایان سطح 3 می باشد. 5- رساله: تحقیق علمی پایان سطح 4 می باشد. ماده2- تحقیق درسی سالانه طلاب پایه های اول و دوم و چهارم و پنجم موظف به انجام تحقیق درسی سالانه می باشند. الف) راهنمایی تحقیقات سالانه بر عهده اساتید دروس مربوط است. ب) مرجع ارزش¬یابی در این تحقیق استاد درس مربوط در مدرسه می¬باشد. ج) برای تحقیق های درسی مذکور 5 نمره از 20 نمره امتحان پایانی درس اختصاص داده می شود. رج پایه موضوع تعداد صفحات 1- پایه اول تحقیق درسی محدوده ادبیات عرب(صرف) حداقل 5 صفحه 2- پایه دوم تحقیق درسی در محدوده ادبیات عرب(نحو ) و منطق حداقل 10 صفحه 3- پایه چهارم تحقیق درسی در محدوده فقه حداقل 12 صفحه 4- پایه پنجم تحقیق درسی در محدوده فقه3و4(به تشخیص مدرسه) و اصول2 حداقل 15 صفحه تبصره: منظور از صفحه در کلیه موارد مذکور در آیین نتامه تکالیف پژوهشی یک صفحه شامل 250 کلمه(اسم و فعل) می باشد.   ماده3- تحقیق پایانی دوره مقدمات طلاب پایه سوم موظف به انجام تحقیق پایان دوره مقدمات می باشند.این پژوهش باید در محدوده یکی از دروس پایه سوم انجام شود. الف) برای این پژوهش 20 نمره امتحانی مستقل در پایان سال اختصاص داده می شود و کسب حداقل نمره 14 می باشد. این نمره در ارزیابی طلبه درج می شود و نمره آن در جمع نمرات سال تحصیلی تاثیر گذار است. ب) این پژوهش باید حداقل در 25 صفحه انجام شود. ج) استاد راهنما در این پژوهش استاد پژوهشی(در بخش پژوهش مدرسه) می باشد. د) مرجع ارزش¬یابی در این پژوهش بخش پژوهش مدرسه می باشد. ماده4 - تحقیق پایان دوره سطح1 (یک) طلاب پایه ششم موظف به انجام تحقیق پایان دوره سطح1 در یکی از موضوعات درسی تا پایه ششم به انتخاب طلبه می باشد. الف) برای این پژوهش 20 نمره امتحانی مستقل در پایان سال اختصاص داده می شود و نمره قبولی 14 می باشد. این نمره را در ارزیابی طلبه درج نماییم و نمره آن در جمع نمرات سال تحصیلی تاثیر گذار بوده و در مدرک تحصیلی قید خواهد شد. ب ) اخذ مدرک سطح یک مشروط به انجام پژوهش های دوره سطح یک (تحقیق پایانی مقدمات + سطح یک) است. وقتی طلبه تمام تحقیقاتی را که لازم است را نوشت و نامه و امتیاز آن را از معاونت پژوهش به مدارج علمی تحویل داد، آنگاه اداره مدارج علمی ، مدرک علمی سطح یک را به ایشان تحویل می دهد. ج ) این پژوهش باید حداقل در 35 صفحه انجام شود. د ) استاد راهنما در این پژوهش استاد پژوهشی در بخش پژوهش می باشد. هـ) مرجع ارزش¬یابی در این پژوهش بخش پژوهش مدرسه می باشد. ز ) تقدیر و اهداء جایزه به کسانی که تحقیقات پایانی آنها درجه عالی را کسب کرده است و می توان با برگزاری جشن فراغ التحصیلی طلاب سطح یک حوزه ، از آنها تقدیر کرد. ماده 5 - تحقیق سالانه پایه هفتم و هشتم(سطح2) طلاب پایه هفتم و هشتم موظف به انجام یک تحقیق علمی می باشند. این تحقیق باید در محدوده یکی از موضوعات علوم اسلامی نگاشته شود. تبصره: این تحقیق در مراکز تخصصی در محدوده رشته تخصصی و متناسب با آن خواهد بود. الف) برای این پژوهش 20 نمره امتحانی مستقل در پایان سال اختصاص داده می شود و نمره قبولی 14 می باشد. این نمره را در ارزیابی طلبه درج نماییم و نمره آن در جمع نمرات سال تحصیلی تاثیر گذار بوده و در معدل تحصیلی قید خواهد شد. ب)این تحقیق باید حداقل در 25 صفحه انجام شود. ج)مرجع ارزش یابی در این پژوهش . معاونت پژوهشی حوزه یا مراکز تخصصی می باشد. ماده6 - تحقیق پایانی دوره سطح2 طلاب پایه نهم موظف به انجام تحقیق پایان دوره سطح 2 می باشند.این پژوهش باید در محدوده یکی از موضوعات علوم اسلامی در ماده قبل انجام شود. الف) این پژوهش باید حداقل در 45 صفحه انجام شود. ب) برای این پژوهش 20 نمره امتحانی مستقل در پایان سال اختصاص داده می شود. این نمره را در ارزیابی طلبه درج نماییم و نمره آن در جمع نمرات سال تحصیلی تاثیر گذار بوده و در مدرک تحصیلی قید خواهد شد. ج ) اخذ مدرک سطح دو مشروط به انجام پژوهش های دوره سطح دو (2 تحقیق سالانه + تحقیق پایانی سطح دو ) است. وقتی طلبه تمام تحقیقاتی را که لازم است را نوشت و نامه و امتیاز آن را از معاونت پژوهش به مدارج علمی تحویل داد، آنگاه اداره مدارج علمی ، مدرک علمی سطح دو را به ایشان تحویل می دهد و اعطاء مدرک سطح دو همراه با جایزه به محققان برتر (کسانی که نمره تحقیق پایانی عالی کسب کرده اند) باشد. د)مرجع ارزشیابی در این پژوهش معاونت پژوهشی حوزه یا مراکز تخصّصی حوزه می باشد. ماده 7- پایان نامه سطح3 طلابی که پایه دهم را گذرانده اند موظف به نوشتن پایان نامه سطح3 می باشند.این تحقیق باید در محدوده یکی از موضوعات علوم اسلامی ناظر به نیازهای پژوهشی حوزه که از سوی معاونت پژوهشی تعیین می گردد؛ انجام شود. الف)برای این پژوهش 20 نمره امتحانی مستقل اختصاص داده می شود. این نمره را در ارزیابی طلبه درج نماییم و نمره آن در جمع نمرات سال تحصیلی تاثیر گذار بوده و در مدرک تحصیلی قید خواهد شد. ب) فرایند انجام و داوری این پایان نامه بر اساس ویژگی های مذکور در آیین نامه مدارک علمی حوزه علمیه می باشد. ماده 8 - تحقیق سالانه طلاب درس خارج طلابی که در سالهای سوم و چهارم درس خارج مشغول به تحصیل هستند، موظف به انجام یک اثر علمی در هر سال تحصیلی می باشند. این اثر باید در محدوده یکی از علوم اسلامی نگارش شده و در یکی از مجلات معتبر که به تایید معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم رسیده است، منتشر شود و یا مورد پذیرش و تایید مراکز تخصصی حوزه قرار گرفته باشد. برای این پژوهش 20 نمره امتحانی مستقل اختصاص داده می شود. این نمره را در ارزیابی طلبه درج می نماییم و نمره آن با نمره رساله علمی جمع می شود و در مدرک سطح چهار درج می شود. تبصره: معاونت پژوهشی حوزه آیین نامه پذیرش آثار علمی را ارائه می دهد. ماده 9 - رساله سطح4 طلابی که پنج سال درس خارج را گذرانده اند موظف به نوشتن رساله علمی سطح 4 می باشند. ویژگی این رساله و شرایط داوری آن در آیین نامه مدارک علمی حوزه آمده است. تبصره:شروط 1- شرط اخذ موضوع برای رساله علمی گواهی انجام تحقیقات درس خارج و تایید آنها از معاونت پژوهشی حوزه می باشد. 2- اخذ مدرک سطح 4 (دکتری) را به انجام دو تحقیق سالانه درس خارج و به علاوه رساله مشروط است. ماده 10- الزامات الف : معاونت پژوهشی موظف است: 1- دستور العمل های مورد نیاز در هر بخشی را حداکثر طی مدت سه ماه پس از تصویب این آیین نامه تدوین و جهت تصویب به مدیر حوزه پیشنهاد نماید. 2- از طریق معاونت های پژوهشی مدارس و مرکز پژوهشی؛ طلاب خدمات آموزشی مهارتی لازم در زمینه های روش تحقیق و منبع شناسی و روش نویسندگی و روش پایان نام نویسی ومقاله نویسی و ... را ارایه نماید. 3- منابع مطالعاتی و امکانات لازم جهت انجام پژوهش را فراهم سازد. 4- نیروی انسانی لازم برای هدایت و راهنمایی و ارزیابی تکالیف پژوهشی را تامین نماید. ب : معاونت آموزشی موظف است: 1- ادره برنامه ریزی آموزشی حوزه موظف است که واحدهای درسی (آموزش پژوهش )را در برنامه درسی آموزشی سطوح و پایه های مختلف قرار دهد. 2- اداره ارزیابی تحصیلی موظف است که نمرات پژوهشی مستقل را در ازریابی وارد نماید. 3- اداره مدارج علمی موظف است که پس از انجام امور محوله مقرر در این قانون ، مدرک حوزه را تحویل دهد. تصویب: این آئین نامه در کلیات شامل(مقدمه ،موضوع ، اهداف وسیاست ها ) و10 ماده و 4 تبصره در تاریخ / /1391 به تصویب ............................... رسیده و از همان تاریخ لازم الاجراست.

/ 1 نظر / 32 بازدید
صورتک

بیا تا بازی کنیم درست مثل روزای کودکی من چشم میگذارم وتو پنهان شو تاوقتی که چشم باز میکنم تو را بیابم اما این بار در آغوشت میگیرم ؛میبوسمت؛وهرگز نمیگذارم از پیش چشمانم پنهان شوی من در هوای نفسهای تو نفس میکشم.....هوایی که پاکترین هواست ........ سلام دوست من . خوشحال میشم نگاه رنجه کنی و به کلبه ی حقیرانه ی ما هم سر بزنی . ممنون .