راه کارهای اجرایی جهت حل مشکلات پژوهشی

بر اساس تحقیقات و نظرات پژوهشگران حوزه

راه کارهای اجرایی جهت حل مشکلات پژوهشی حوزه علمیه ارائه شده است در که ادامه می آید.

 1. تفکیک معاونت های آموزش و پژوهش مدیریت استانی ،به عنوان یک امر ضروری برای زمینه سازی و اهتمام جدی به امر پژوهش حوزه های استانی

 2.ایجاد ظرفیت لازم برای سازمان نفرات معاونت های پژوهش استانی جهت مدیریت و ایجاد و تقویت فعالیت های پژوهشی حوزه های استان

 3.تامین اعتبارسازمانی برای معاونت های پژوهش مدارس علمیه، مانندمعاونت آموزش و معاونت تهذیب مدارس علمیه

 4.تامین اعتبارات و بودجه امر پژوهش در حد مناسب و حداقل در حد لاز م برای هر یک از استانها

 5.توجه جدی مسئوولان برنامه ریزی و امور مالی به حقوق مسئوولان پژوهش و تعیین و پرداخت حقوق مناسب

 6.دخالت دادن معاونت های پژوهش استانی در تسهیم بودجه جهت برنامه ریزی و اجرای دقیق و بهینه امور پژوهشی

 7. رسمیت یافتن برنامه آموزش مهارتهای پژوهشی در برنامه  آموزش حوزه های علمیه

 8.الزام تکالیف پژوهشی و تحقیق پایانی برای سطوح مختلف آموزشی حوزه های علمیه و لحاظ نمودن تکالیف پژوهشی در ارزیابی تحصیلی طلاب

9.تصویب وابلاغ آیین نامه  تکالیف پژوهشی طلاب

/ 0 نظر / 45 بازدید