نظام نامه و آیین نامه نشست های علمی حوزوی

نظام نامه و آیین نامه نشست های علمی حوزوی

 

نظام نامه نشست های علمی حوزوی

 

برای دستیابی به نشست های علمی مطلوب و روشمند و ایجاد وحدت رویه در برگزاری این نشست ها ، نظام نامه نشست های علمی حوزوی با اهداف و مشخصات زیر تدوین می شود.

 

ماده 1:اهداف

 

1.طرح مباحث و یافته های جدید حوزویان در رشته های مختلف علوم حوزوی و علوم انسانی، اسلامی

 

2. کمک به رشد و گسترش علوم مختلف اسلامی، انسانی در حوزه ها

 

3. تبیین ، نقد، اصلاح و ارتقای داده ها و نظریه ها علمی در حوزه های مختلف علوم

 

4.تقویت روحیه پژوهش ،نقد و تبادل علمی آرا در پژوهشگران، با رعایت اخلاق و منطق گفت و گو

 

5.افزایش و ارتقای توانایی ها و ظرفیت های علمی حوزویان

 

6.سامان بخشی به ترویج اندیشه صاحب نظران و تخصصی کردن مباحث علمی و ایجاد فضای رسمی برای عرضه ایده ها و نقد آرا

 

7.فراهم سازی زمینه کرسی های نظریه پردازی،نقد، مناظره، و آزاد اندیشی

 

ماده 2. تعاریف

 

نشست های علمی: به اجتماعی از صاحب نظران، عالمان یا دانش آموختگان حوزوی گفته می شود که برای بحث و تبادل نظر روشمند و هدفمند درباره یک مسئله ی موضوع تخصصی گرد هم می آیند

 

نشست علمی از نظر ساختار به شکل های زیر قابل دسته بندی است

 

نشست تبیینی: به نشستی گفته می شود که به تبیین یا توصیف روشمند پدیده ها و روابط میان آنها بپردازد.

 

نشست تحلیلی. انتقادی: به نشستی گفته می شود که ضمن تجزیه وتحلیل یک مسئله یا موضوع تخصصی به ارزیابی و نقد روشمند آن می پردازد.

 

نشست مناظره ای: به نشستی گفته می شود که به بحث و تضارب روشمند آرائ درباره یک مسئله یا موضوع خاص می پردازد

 

ماده3:ساختار

 

نهاد مجری

 

کمیته علمی

 

ارائه کننده بحث

 

ناقد یا داور

 

دبیر علمی

 

شرکت کنندگان


 

 

ماده 4: نهاد مجری و وظایف آن

 

الف: نهادمجری

 

هر نشست علمی را یکی از مراکز زیر می توانند برگزار کنند.

 

واحد های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی حوزوی

 

انجمن های علمی حوزوی

 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه و مراکز حوزوی استانها

 

ب:وظایف

 

تشکیل کمیته علمی

 

تهیه مقدمات و امکانات نشست

 

برگزاری نشست

 

پیشنهاد مباحث علمی و کارشناسان آن به کمیته علمی

 

انتشار مناسب و به هنگام نشست

 

ماده 5.کمیته علمی

 

هر نهاد مجری جهت برگزاری نشست ، یک کمیته علمی با ساختار و وظایف زیر تشکیل  می دهد.

 

الف:ساختار

 

عضویت حداقل 3 نفر از  صاحب نظران و استا دان حوزوی  با سابقه علمی معتبر

 

تبصره:استفاده از استادان غیر حوزوی به عنوان کارشناس بلامانع است

 

عضویت رئیس یا نماینده نهاد مجری در صورتی که جزء اعضای بند اول نباشد

 

وظایف

 

بررسی کلیات مطالب ارائه کننده بحث و اظهار نظر درباره آن قبل از نشست

 

تایید شرایط و صلاحیت علمی ارائه کننده بحث

 

تعیین ناقد /داور و دبیر علمی هر نشست  و تعداد آنها

 

تعیین ارائه کننده بحث در صورتی که پیشنهاد بحث از طرف نهاد باشد

 

ارجاع مطالب ، قبل از نشست به کارشناسان خبره در صورت نیاز  و دریافت نظرات کارشناسی

 

ارائه دیدگاه های مشورتی علمی به ارائه کننده بحث در مراحل قبل  و بعد از نشست

 

ارائه پیشنهاد موضوعات علمی به نهاد مجری جهت برگزاری نشست

 

نظارت بر روند محتوایی نشست و تایید نتایج علمی بحث

 

ارزیابی نشست :پیشنهاد نوع و چگونگی حمایت از نشست  به نهاد مجری

 

 

 

ماده6.ارایه کننده بحث

 

الف شرایط

 

سابقه  و یا اشتها ر علمی  متناسب با بحث مورد نظر

 

حوزوی بودن

 

تبصره:در صورتی که ارائه کننده بحث بیش از یک نفر باشد، نفرات بعدی می توانند از صاحب نظرن غیر حوزوی باشند

 

ب:وظایف

 

ارایه کلیات بحث به نهاد مجری جهت طرح در کمیته علمی

 

آماده سازی پیش نویس بحث قبل از جلسه و ارائه آن به ناقد/داور و دبیر علمی

 

ارائه بحث به روش منطقی و علمی در نشست و دفاع علمی از نقد های مطرح شده

 

جمع بندی مباحث نشست

 

تبصره:در نشست های مناظره ای ، جمع بندی مباحث را داور انجام میدهد.

 

مکتوب کردن نتیجه مباحث نشست با توجه به دیدگاه ناقدان و شرکت کنندگان.

 

تبصره.

 

چنانچه نتایج نشست توسط نهاد مجری مکتوب و آماده انتشار گردد، تایید آن توسط ارائه کننده بحث قبل از انتشار ضروری است.

 

ماده 7:ناقد

 

الف:شرایط

 

در هر نشست ؛حداقل یک نفر  ناقد با  شرایط زیر حضور می یابد.

 

از نظر علمی حداقل هم طراز با ارائه کننده بحث باشد

 

از قدرت تجزیه و تحلیل و نقد روشمند و عالمانه بحث بر خوردار باشد

 

تبصره:حوزوی بودن ناقد یا ناقدان ضروری نیست

 

تبصره:در نشست های مناظره ای به جای ناقد باید از داور استفاده گردد

 

.ب:وظایف

 

مطالعه پیش نویس مباحث قبل از نشست

 

حضور فعال و روشمند در نقد مباحث و ارایه  دیدگاه های شفاف در باره مباحث


 

 

ماده 8.داور

 

الف:شرایط

 

نشست علمی مناظره ای باید با حضور حداقل یک داور با شرایط زیر برگزار گردد

 

از نظر علمی حداقل هم طراز با مناظره کنندگان باشد

 

از قدرت تجزیه و تحلیل و ارزیابی منصفانه و روشمند مباحث علمی برخوردار باشد

 

تبصره:حوزوی بودن داور یا داوران ضروری نیست

 

ب:وظایف

 

مطالعه  پیش نویس مباحث قبل  از نشست

 

داوری علمی و روشمند و منصفانه بین مناظره کنندگان

 

همکاری در مکتوب کردن کردن نتایج مناظره وتایید محتوای آن  قبل از انتشار

 

ما ده 9.دبیر علمی

 

الف : شرایط

 

آشنایی با مباحث مطرح در نشست

 

بر خورداری از قدرت مدیریت و کنترل مباحث نشست

 

 ب:وظایف

 

مطالعه پیش نویس مباحث قبل از نشست

 

تنظیم زمان ارائه مباحث توسط ارائه کننده بحث، ناقد و داور و شرکت کنندگان

 

مدیریت مناسب جلسه  و روند گفت و گو ها

 

ایجاد فضای منطقی و منظم و عالمانه  و پیشگیری از طرح مباحث حاشیه ای و مسئله ساز

 

دسته بندی مطالب کار شناسان یا مناظره کنندگان در موارد لزوم

 

ماده 10: شرکت کنندگان

 

الف : شرایط

 

حداقل  تعداد شرکت کنندگان در نشست علمی باید 7 نفر باشد

 

دست کم سه نفر از شرکت کنندگان باید از نظر علمی هم طراز با ارائه کنندگان بحث باشند

 

تعداد شرکت کنندگان در حدی باشد که امکان مشارکت آنها در مباح فراهم باشد

 

آمادگی مشارکت در مباح را در مواقع نیاز  دارا باشد


 

 

ماده 11:»فرایند برگزاری

 

پیشنهاد بحث توسط ارائه کننده، به نهاد مجری یا برعکس

 

بررسی و تصویب کلیات بحث و صلاحیت علمی ارائه کننده د رکمیته  علمی

 

تعیین ناقد یا داور

 

ارائه پیش نویس بحث به ناقد یا داور ودبیر علمی

 

آماده سازی مقدمات اجرایی و تعیین زمان  ومکان برگزاری

 

برگزاری نشست

 

تدوین مطالب  علمی  نشست  در قالب مناسب  آماده سازی چکیده آن

 

انتشار نتایج علمی نشست به شکل مناسب

 

 

 

ماده 12:ارزیابی

 

به منظور ارتقای سطح علمی  نشست ها و تعیین نقاط ضعف و قوت  در هر یک از مراحل نهاد مجری بر اساس شاخص های  مندرج در فرم مربوط اقدام به ارزیابی  نشست می نماید.و نتایج َآن را به تایید کمیته علمی می رساند.

 

ماده 13:برون داد

 

نهاد مجری باید نشستها را به شکلی برنامه ریزی و مدیریت کند که حاصل نشست ها همراه چکیده آن به شکل مناسب ود ر اسرع وقت منتشر  ودر  اختیار علاقه مندان قرار گیرد

 

 

 

ماده 14:نشست های علمی مدارس:

 

به منظور آماده کردن علمی طلاب جوان ، مدارس علمیه می توانند نشستهای علمی تمرینی برگزار کنند.

 

در این نوع نشست ها مدرسه علمیه، نهاد مجری تلقی می گردد.کمیته علمی ، ارائه کننده بحث، داور یا ناقد و دبیر علمی این نشست ها از میان اساتید ، فضلا و طلاب شهرستان یا مدرسه علمیه  و متناسب با طراز علمی  مباحث آن انتخاب می شوند.

 

ارزیابی این نشست ها با معیار های جداگانه  و متناسب با آن صورت می گیرد، اما سایر شرایط و استاندارد  ها در مورد این نشستها باید رعایت شود.

 

 

 

/ 1 نظر / 159 بازدید
سروناز

دوست عزیز وقت گرامیت بخیر من خیلی کم نظر میزارم ولی از خواندن مطالب شما نتونستم نظری براتون نگذارم بسیار وبلاگ موفقی دارید من توی وب سایت همیشه آنلاین نویسندگی می کنم و همچنین تو وبلاگ دوستم مریم ( به نام همه در هم ) نیز همکاری می کنم چون خیلی از وبلاگ نویسی خوشم میاد دوست دارم بنویسم دوست داشتی ما رو لینک کن تا تبادل داشته باشیم از طریق ایمیل هم می تونی در تماس باشی لینک اصلی سایت hamisheonline.com لینک وبلاگی که با دوستم همکاری می کنم hamedarham.blogfa.com خیلی مطالب جالب و خواندنی داره حتما یکسری به وب سایت و وبلاگمون که لینکش رو پایین گذاشتم بیا خوشحال میشم دوستدارت سروناز