اولویت های جدید پژوهشی فقهی و حقوقی

  اولویت های  پژوهشی فقهی و حقوقی رج  عنوان پژوهشی 1 نظافت ، مصادیق و احکام آن 2 بررسی احکام فقهی و حقوقی باران مصنوعی 3 احکام بازیافت فاضلاب 4 استحاله مصادیق مستحدثه و احکام آن 5 مطالعه تطبیقی وضو شرائط و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی 6 ماهیت شرائط و احکام یائسگی 7 مصادیق و احگام جابجائی و نبش قبر 8 بررسی جامع به گارگیری سگ در ماموریت ها 9 بررسی تطبیقی حکم طهارت  نجاست غیرمسلمان از دیدگاه مذاهب اسلامی 10 تزریق خون کافر ، نامحرم و احکام آن 11 بررسی فقهی پی آمدهای مهاجرت به کشور های غیر اسلامی 12 ماهیت و حکم فقهی طائبین 13 احکام روابط اجتماعی و تعامل با کفار 14 احکام ورود غیرمسلمان به اماکن مقدس 15 تنجیس متنجس ، ماهیت و احکام 16 معیار فجر در لیالی مقمره 17 مغرب شرعی با رویکرد فقه مقارن 18 احکام نماز و روزه در قطب، فضا و مناطق جغرافیایی خاص 19 حکم تعیین جهت قبله با ابزارهای جدید 20 بررسی تطبیقی احکام نماز جات استداره ای در مسجد الحرام از دیدگاه مذاهب اسلامی 21 موضوع شناسی و احکام خنثی از منظر فقه 22 موضوع شناسی و احکام مسائل مستحدثه لباس مشکوک 23 حکم تقدم زن بر مرد در نماز از نگاه مذاهب اسلامی  24 جایگاه مسجد در نظام حکومتی اسلام 25 بررسی احکام فقهی تولیت و مدیریت مساجد 26 احکام مسائل مستحدثه مسجد 27 احکام مشاهد مشرفه 28 مطاله تطبیقی ما یصح السجود علیه از دیدگاه  مذاهب اسلامی 29 حکم شهادت ثالثه در اذان  و اقامه 30 بررسی طبیقی احکام و شرائط  نماز جماعت در مذاهب اسلامی  31 چیستی و شاخص های عدالت در ابواب گوناگون فقه 32 حکم اقتدا به غیر هم مذهب (شیعه به مخلف و مخالف به امامی ) از دیدیگاه فریقین 33 تقیه، اقسام و شرائط و احکام آن 34 تقیه مداراتی و تعامل با عامه در فقه امامیه 35 بررسی احکام و مصادیق قی در ابواب گوناگون فقه 36 نماز جمعه ، احکام و آداب فقهی آن 37 احکام فقهی نماز جمعه در حکومت اسلامی  38 حکم نماز جمعه در حکومت طاغوت 39 وقت شرعی ایراد خطبه های و نماز جمعه 40 ماهیت ، احکام و شرائط خطبه نماز جمعه 41 حکم نماز جمعه بانوان 42 ماهیت و مصادیق سفر حرام و احکام نماز و روزه در آن 43 مطالعه تطبیقی احکام مسافر از دیدگاه مذاهب اسلامی 44 بازخوانی اداب واحکام مسافر ناظر به تحولات عصری 45 شاخص های بلاد کبیره و احکام نماز و روزه در آن 46 فلسفه نماز (نمازهای یومیه ، آیات ، جمعه ، قصر و نماز خوف ) 47 احکام نماز در شرائط خاص 48 احکام اخذ اجرت در واجبات و عبادات 49 بررسی فقهی جامع عبادات کودکان با اهتمام به آثار تربیتی 50 سنجش میان تمییز و بلوغ  و رشد 51 ماهیت ، شرائط و آثار فقهی بلوغ و رشد 52 رابطه وجوهات شرعی با مالیات در دولت اسلامی 53 موارد وجوب و مصرف زکات در دولت اسلامی 54 شرائط وجوب خمس در مصادیق گوناگون 55 بررسی تطبیقی خمس از دیدگاه مذاهب اسلامی 56 حکم خمس در مصادیق جدید سرمایه گذاری 57 خمس راس المال 58 تاثیر ارتفاع قیمت سوقیه در احکام خمس 59 خمس قرض ضمن عقد اجاره ؛ تحلیل موضوع و تبیین حکم فقهی 60 فلسفه نماز (نمازهای یومیه ، آیات ، جمعه ، قصر و نماز خوف ) 61 ماهیت و مصادیق مؤونه در احکام خمس 62 مرجع شرعی اخذ ،مصرف خمس در عصر غیبت 63 شرائط سیادت و احکام سیادت در فقه شیعه 64 بررسی صور جدید مصرف خمس و حکم فقهی آن 65 چیستی ، مصادیق و احکام بیت المال 66 رد مظالم ؛ مصادیق و آثار اجتماعی 67 نقش زمان و مکان در تحول موضوعات و تغییر احکام فقهی خمس 68 بررسی موضوعی طرق رویت هلال و احکام و آثار آن 69 اعتبار حکم حاکم در ثبوت هلال 70 مصادیق روزه ضرری ، شاخص ها و طرق کشف آن 71 حکم روزه مشاغل سخت 72 بررسی تطبیقی مفطرات روزه از دیدگاه مذاهب اسلامی 73 شرائط تحقق تظاهر به روزه خواری و حکم آن 74 مسائل و مصادیق جدیدی شرط استطاعت در حج و احکام آن  75 شرطیت استطاعت علمی و هوشیاری در وجوب حج 76 جواز احرام در محاذی سماوی میقات در فقه اسلامی 77 حدود حرم مسجد الحرام ، مسعی و مطاف 78 حکم تغییر مقام ابراهیم و آرا و ادله 79 موضوع شناسی و احکام استضلال از دیدگاه فقه امامیه و عامه 80 اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در امور حج 81 بررسی حدود مطاف و مسعی (عرض وارتفاع)بارویکرد فقهی و جغرافیایی و تحولات تاریخی 82 احکام رمی جمرات ناظر به تغییرات جدید 83 احکام ذبح و حدود و ثغور منی در آرای فقها 84 احکام پزشکی حج 85 اصالت صلح یا جنگ در اسلام 86 شرائط و احکام جنگ و صلح 87 بررسی جامع اصول و قواعد جهاد در عصر حضور امام با رویکرد تاریخی 88 بررسی مصادیق و احکام جهاد ابتدایی ناظر به تحولات عصری 89 ماهیت و مصادیق دشمن در شرائط عصری و احکام آن 90 قلمرو مصادیق دفاع در عصر حاضر و احکام آنها 91 دفاع مشروع ، شرائط و احکام و آثار آن 92 مطالعه تطبیقی دفاع مشروع در فقه و حقوق بین المللی 93 دفاع از مسلمانان دیگر کشور ها در فقه  امامیه با رویکرد به مناسبت بین الملل 94 یاری گرفتن از کفار از منظر فقه 95 احکام تعامل دولت اسلامی با دولتهای کفر 96 دار الاسلام و دالکفر و دارالحرب ؛ ملاکات و احکام 97 مصادیق جهاد زنان با توجه به تحولات عصری و احکام آن 98 آموزش نظامی زنان 99 بررسی فقهی جنگ روانی ؛ ماهیت ، مصادیق و احکام  100 سلاح کشتار جمعی ؛ ساخت ، فروش و به کارگیری از دیدگاه فقه شیعه  101 جاسوسی و تجسس از منظر فقه  102 اهل ذمه ، مصادیق و احکام آن 103 حقوق متقابل اهل ذمه و دولت اسلامی 104 تبیین فقهی جزیه ، حدود و شرائط آن ناظر به شرائط عصری و تشکیل نظام اسلامی 105 ترخیص ها و تنضییقات اقلیت های دینی در امور مدنی 106 بررسی فقهی و حقوقی احکام اسیران جنگی 107 استرقاق کفار در شرائط عصری 108 حکم خود کشی قبل از اسارت 109 ماهیت و شرائط امر به معروف و نهی از منکر 110 مصادیق ، احکام و شیوه های  امر به معروف و نهی از منکر 111 راهکارهای فقهی برخورد و اصلاح ناهنجاری های اجتماعی با رویکرد به  امر به معروف و نهی از منکر 112 مصادیق و احکام  امر به معروف و نهی از منکر ناظر به عملکرد مقامات و دستگاه های رسمی  113 سازکارهای جمعی  امر به معروف و نهی از منکر در کنترل قدرت سیاسی 114 بررسی فقهی حرام در شرائط اضطرار و ضرورت و اکراه ناظر به شرائط معاصر 115 احکام فقهی حضور اجباری اضطراری و اکراهی در محیط نا مطلوب 116 خودکشی ، آثار و احکام از منظر فقه  117 شناسایی مصادیق منکرات مامورین انتظامی و تبیین فقهی آن 118 شرائط و احکام لعن در فقه اسلامی 119 بررسی استعلام از فعل حرام در مقام مشاوره و درمان 120 تعظیم شعائر؛ مصادیق و احکام وآثار آن در فقه امامیه 121 وفای به عهد  ماهیت احکام  وماهیت و آثار آن در فقه امامیه 122 عزاداری از منظر فقه شیوه شرائط و احکام 123 مدیحه سرایی  از منظر فقه 124 حقوق همسایگان از دیدگاه فقه 125 شادی و نشاط فردی و اجتماعی از نگاه فقه 126 گناهان کبیره و آثار فقهی آن 127 بررسی فقهی یأس از رحمت خدا 128 بررسی فقهی اسراف و صرفه جوئی ماهیت و مصادیق و احکام 129 مصادیق و احکام اسراف و در آب کشاورزی  130 غیبت ؛ مصادیق و احکام تکلیفی  و وضعی آن از منظر فقه 131 طبقه بندی انواع دروغ و احکام فقهی آن 132 بررسی فقهی مسئولیتهای ناشی از دروغ 133 توهین ؛ مصادیق و احکام تکلیفی و وضعی آن در فقه 134 نهی از منکر بدحجابان با رویکرد فقهی و تربیتی و روان شناسی 135 تراشیدن صورت از منظر فقه اسلامی 136 لهو و لعب و تفریحات ناسالم از دیدگاه فقه؛ ماهیت ، مصادیق و احکام 137 شرائط صحت نذر و قسم 138 سوگند دروغ در ابواب گوناگون فقه و احکام آن 139 معنویت گرایی ؛ چیستی و حدود با رویکرد فقهی 140 بررسی مبانی فقهی آرای فقها در مورد دراویش 141 احکام فقهی عرفان های کاذب 142 آیین ها ومناسک انحرافی از منظر فقه 143 موضوع شناسی  و احکام فقهی سیر و سلوک 144 شاخص های کسب حلال ناظر به شرائط عصری 145 کشاورزی در اسلام 146 احکام فقهی مسکن و شهرسازی 147 مصادیق  و احکام خرید و فروش اعیان نجس در شرائط عصری 148 تولید و فروش الکل طبی  149 ماهیت و مصادیق قمار در معاملات جدید و احکام آن(شرط بندی و جوائز مشروط 150 بررسی فقهی قمار ، ماهیت و احکام 151 بررسی فقهی بازی با آلات قمار 152 شرکت های هرمی و احکام آن در فقه امامیه 153 رشوه از منظر فقه ، ماهیت مصادیق و احکام آن  154 آثار اجتماعی رشوه 155 ماهیت مصادیق و احکام موسیقی  156 بررسی مشروعیت استفاده از دستگاه های موسیقیایی سنتی و جدید در قرائت قرآن و ادعیه از دیدگاه فقه 157 ساخت خرید فروش و نگهداری آلات موسیقی از منظر فقه 158 آموزش موسیقی و فقه 159 حکم درآمد های ناشی از رقص 160 نقاشی  و هنرهای تجسمی از منظر فقه 161 بررسی مبانی فقهی احکام شعر 162 قاچاق مصادیق و احکام 163 خرید و فروش مواد مخدر از منظر فقه امامیه 164 احکام شرعی فروش کالاهای بدون کیفیت و نامطلوب 165 احکام فقهی خرید و فروش و سرقت و افشای اطلاعات محرمانه 166 پرورش و خرید و فروش حیوانات حرام گوشت 167 تولید خوراک برای حیوان حرام گوشت 168 مصادیق و احکام کم فروشی در انواع معاملات و قراردادها 169 ماهیت ، مصادیق و احکام درآمدهای رانتی 170 احتکار شرائط و مصادیق و احکام ناظر به شرائط عصری 171 کتب ضاله مصادیق و احکام آن در شرائط معاصر 172 ماهیت ، مصادیق و احکام تدلیس در معاملات 173 بررسی فقهی احکام و آثار تقلب و تدلیس در ابواب گوناگون فقه 174 بررسی نسبت تقلب و تدلیس 175 مصادیق ، شرائط  و احکام قراردادها در فقه امامیه 176 بررسی فقهی اصل آزادی قراردادها 177 نظریه عقد در فقه امامیه 178 نظریه عقد در فقه مذاهب اسلامی 179 نظریه ایقاع در فقه امامیه 180 نظریه ایقاع در فقه مذاهب اسلامی 181 ماهیت ، مصادیق مالکیت معنوی و احکام آن(اختراع ، اکتشاف ، تالیف و ...) 182 ماهیت حق و انواع آن 183 مبانی فقهی قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران 184 ماهیت اسناد تجاری و قواعد و اصول حاکم بر آن از منظر فقه امامیه  185 شرائط و احکام قراردادهای تجاری بین المللی 186 ماهیت  و احکام مالکیت دولت و سایر اشخاص حقوقی 187 ماهیت و احکام سپرده های بانکی 188 کتابت و ثبت رسمی در عقود از منظر فقه و حقوق 189 استحقاق و تعهد امر به بیع و شرا نسبت به سود و زیان در معاملات(ماهیت معامله و شرائط ملزمه و احکام آن 190 احکام معاملات کودکان 191 تبیین فقهی و حقوقی قولنامه در معاملات 192 شرائط و احکام استاندارد  کالا و خدمات از منظر فقه 193 بررسی مالکیت یا حق اختصاص عضو قطع شده  194 احکام و شرائط خریدو فروش و اهدای اعضاء بدن انسان 195 ماهیت ارز و احکام خرید و فروش آن 196 احکام خرید و فروش سلاح در شرائط معاصر 197 میزان سود مجاز در فعالیتها ی اقتصادی ؛ احکام و مبانی آن 198 بررسی ماهیت ، مصادیق و احکام پورسانت در معاملات 199 تبیین و تحلیل فقهی ایران کد 200 شرایط مصادیق و احکام فسخ در انوان معاملات 201 معامله متماثلین در شرائط تولید صنعتی شاخص ها ، شرائط و احکام  202 شیوه های فرار از ربا و احکام و شرائط آن 203 آثار اقتصادی و اجتماعی ربا 204 ربا و رباخواری در قران و حدیث 205 ماهیت ، مصادیق و احکام معاملات ربوی ناظر به فعالیت های اقتصادی جدید 206 بررسی جامع ربا و مصادیق آن در معاملات جدید 207 صرافی ، ربا و فقه 208 خرید و فروش اسناد از دیدگاه فقه شیعه 209 احکام خرید و فروش و اسنکنت چک 210 عقود الاذعان فی فقه الامامیه 211 احکام فقهی حق امتیاز و آبونمان در خدمات عمومی(آب ، برق ، گاز و تلفن و...) 212 شرائط و احکام معامله حق امتیاز 213 مصادیق ، احکام و آثار مالی و حقوقی حق انحصار 214 ماهیت ، مصادیق ، احکام بیع سلم در شرائط جدید 215 ماهیت و احکام عقد استصناع و نسبت آن با بیع سلم 216 ماهیت و احکام بیع زمانی  217 صندوق های سرمایه گذاری و مسائل فقهی آن 218 ماهیت اوراق بهادار و احکام آن 219 بورس کالا از دیدگاه فقه  220 ماهیت بورس ، مبانی و احکام فقهی آن 221 بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و بانکها 222 بررسی فقهی حضور نهادهی عمومی غیردولتی در شبکه بانکی و تاثیر آن برشرائط رقابت 223 انواع عقود بانکی ؛ احکام و مبانی فقهی آن 224 بانکداری اسلامی ؛ آسیبها ، مشکلات و راه حل ها 225 نقد و بررسی قانون بانکداری اسلامی ازمنظر فقه امامیه 226 ارزیابی میزان انطباق عملیات بانکی معمول در کشور با قانون بانکداری اسلامی 227 بررسی فقهی شفافیت اعتباری و مالی در نظام بانکی 228 مفهوم بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران و بررسی فقهی رقابت بین بانکی  229 بررسی فقهی قوانین و مقررات بانکداری خصوصی در ایران 230 خدمات جدید بانکی و احکام آن 231 بررسی فقهی بانکداری الکترونیک 232

/ 5 نظر / 475 بازدید
aaa

موضوعات خوبی بودند استفاده کردیم متشکرم

زارعی

سلام انصافاً موضوعات جالبی ان

منصوري

خدا خيرت بده

دیبا

سلام خداقوت طلبه ام رشته ام تفسیرعلوم قرآنی هست. میخواهم پایان نامه بنویسم عنوان ندارم کمکم کنید. دنبال موضوع و عنوانی ناب می گردم. کمی عجله دارم خداخیرتان بدهد.

خداخیرتون بده.خوب بود.ممنون