موضوعات اخذ شده در رشته تبلیغ و معارف حوزه

موضوعات اخذ شده در رشته تبلیغ ومعارف

1ـ آئیندوستیابی در نهج البلاغه
2
ـ آثار اجتماعی اقتصادی انفال با تکیه بر قرآن وسنت
3
ـ آثار اجتماعی امر معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی
4
ـ آثاراجتماعی زکات در جامعه اسلامی و تطبیق آن با یکی از مناطق جمهوری اسلامیایران
5
ـ آثار ایمان در اندیشه علامه طباطبائی
6
ـ آثار تربیتی اعتقاد به معاداز منظر نهج البلاغه
7
ـ آثار تربیتی اقامه نماز بر جامعه و جوان از دیدگاه عقل ونقل
8
ـ آثار تربیتی ایمان به معاد
9
ـ آثار تربیتی تشویق و تنبیه
10
ـ آثارتربیتی معادباوری با محوریت قرآن و روایات
11
ـ آثار تربیتی و اجتماعی سیاسی نمازجمعه از دیدگاه اسلام
12
ـ آثار فردی مهدی باوری در روایات
13
ـ آثار فردی واجتماعی کسب حلال و حرام از نظر اسلام
14
ـ آثار مشترک گناه از منظر آیات وروایات
15
ـ آثار و پیامدهای اختلاط جنسی در محیط کسب و کار
16
ـ آثار وپیامدهای اعمال انسان
17
ـ آخرالزمان از نگاه انجیل و مقایسه آن با قرآن
18
ـآداب قلبی نماز از دیدگاه غزالی و آقامیرزاجواد تبریزی
19
ـ آراء تربیتی امام ومقایسه آن با آراء سایر عرفاء
20
ـ آراء جدید وهابیت درباره مهدویت
21
ـ آزادیاز منظر اسلام
22
ـ آسیب شناسی اجرای حج
23
ـ آسیب شناسی اجرای عدالتاجتماعی
24
ـ آسیب شناسی ارتباط روحانیت با نسل جوان
25
ـ آسیب شناسی اعمال نیکاز منظر قرآن و اهل بیت(ع)
26
ـ آسیب شناسی الگوی مصرف در ایران با تاکید برآموزه های دینی
27
ـ آسیب شناسی انقلاب اسلامی
28
ـ آسیب شناسی برخورد پلیس بامردم از منظر اسلام
29
ـ آسیب شناسی بیداری اسلامی بر اساس الگوی انقلاباسلامی
30
ـ آسیب شناسی تبلیغ دینی در کشورهای غربی
31
ـ آسیب شناسی تربیت دینیدانش آموزان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بررسی ابعاد آن
32
ـ آسیب شناسی تربیتدینی در جوانان از منظر آیات و روایات
33
ـ آسیب شناسی تربیت کودک براساس آیات وروایات
34
ـ آسیب شناسی تقلید از الگوها و راهکارها
35
ـ آسیب شناسی جامعه ازدیدگاه نهج البلاغه
36
ـ آسیب شناسی جامعه از منظر روایات
37
ـ آسیب شناسیجامعه اسلامی ما بویژه جوانان در برابر شبهات
38
ـ آسیب شناسی جامعه اسلامی مابویژه جوانان در برابر صوفیگری
39
ـ آسیب شناسی جامعه منتظر
40
ـ آسیب شناسیحفظ کرامت انسانی و راهکارهای مقابله با آن در جمهوری اسلامی ایران
41
ـ آسیبشناسی حکومت اسلامی از منظر قرآن و نهج البلاغه
42
ـ آسیب شناسی دین در عصرغیبت
43
ـ آسیب شناسی دینی جوانان
44
ـ آسیب شناسی رسانه های تصویری از منظراسلام
45
ـ آسیب شناسی رفتاری مبلغان و نهادهای تبلیغی پس از پیروزی انقلاباسلامی
46
ـ آسیب شناسی روابط ناسالم دختران و پسران از منظر اسلام (با تطبیق برقوانین جمهوری اسلامی ایران)
47
ـ آسیب شناسی زمینه های شکل گیری عاشورا در صدراسلام و راههای پیشگیری از وقوع آن در ایران
48
ـ آسیب شناسی سیاست گذاری فرهنگیدر جمهوری اسلامی ایران
49
ـ آسیب شناسی سیاسی جامعه از دیدگاه نهجالبلاغه
50
ـ آسیب شناسی شیوه های آموزش دینی در ناجا و راههای ارتقاء آن
51
ـآسیب شناسی ظهور از دیدگاه آیات و روایات
52
ـ آسیب شناسی عزاداری در عصر حاضر وارائه الگوی مطلوب
53
ـ آسیب شناسی فرهنگ سازمانی و راهکارهای اصلاح آن از منظراسلام
54
ـ آسیب شناسی فرهنگ قومیت از نگاه قرآن و سنّت
55
ـ آسیب شناسی فرهنگیجامعه فعلی ایران و راهکارهای برون رفت
56
ـ آسیب شناسی مدل محتوایی تبلیغات دینیحوزه علمیه
57
ـ آسیب شناسی مدیریت
58
ـ آسیب شناسی مدیریت موقوفات و بقاعمتبرکه و راهکارهای آسیب زدایی
59
ـ آسیب شناسی مدیریت نظارت در موقوفات وراهکارهای اصلاحی
60
ـ آسیب شناسی مراسم عزاداری در ایران با تأکید بر قرآن وروایات
61
ـ آسیب شناسی نهضت بیداری اسلامی در خاورمیانه از منظر اسلام
62
ـآسیب شناسی نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران از منظر نهج البلاغه
63
ـ آسیبشناسی نیروهای مسلح در اندیشه اسلامی با رویکرد اقتصادی
64
ـ آسیب شناسی وراهکارهای ارتقاء نقش روحانیّت در آموزش و پرورش
65
ـ آسیب شناسی و راهکارهایترویج صله رحم در دوران معاصر
66
ـ آسیب شناسی هیئت های مذهبی در جمهوری اسلامیایران
67
ـ آسیب ها و آفت های خانواده در نهج البلاغه
68
ـ آسیب ها و راهکارهایپیشگیری و درمان روابط زن و شوهر از دیدگاه قرآن و سنّت
69
ـ آسیب های اجتماعی ازنظر قرآن
70
ـ آغاز آفرینش جهان در آینه وحی
71
ـ آموزش و پرورش قرآنی در سیرهنظری و عملی معصومین(ع)
72
ـ آموزه های اطلاعاتی سیره پیامبر(ص) وامیرالمؤمنین(ع) در مقابله با دشمن
73
ـ آینده بشریت از منابع اسلامی
74
ـآینده جهان از نظر هندوئیزم و مقایسه آن با دین اسلام
75
ـ ابزارهای جنگ نرم درخانواده
76
ـ ابعاد تهاجم فرهنگی و راههای مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
77
ـ اتحاد ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث
78
ـاثبات امامت ائمه معصومین(ع) در آیه اولی الامر
79
ـ اثبات وجود حضرت مهدی(ع) نزدعامه و خاصه
80
ـ احترام پدر و مادر در منطق اسلام
81
ـ احتکار در اسلام
82
ـاخبار منقصت در منابع اهل سنّت
83
ـ اختلاف طبقاتی از منظر اسلام ولیبرالیسم
84
ـ اخلاق از دیدگاه سه متفکر اسلامی
85
ـ اخلاق از منظر نهجالبلاغه
86
ـ اخلاق جنسی در اسلام
87
ـ اخلاق دانشجویی
88
ـ اخلاق سیاسی درنهج البلاغه
89
ـ اخلاق مدیریت در اسلام و مقایسه آن با مدیریت های علمی امروزیجهان
90
ـ اخلاق معتدل از دیدگاه اسلام
91
ـ اخلاق و سیاست
92
ـ ادله عقلی ونقلی تبرّک
93
ـ ارائه مدل جدید کادرسازی در انقلاب اسلامی
94
ـ ارتباط سازمانیناجا و حوزه های علمیه؛ تحلیل وضعیت موجود و راهکارهای ارتقاء آن
95
ـ ارتباطمعنویت و نشاط در سازمان
96
ـ ارتباط و مهارت های ارتباطی در صحیفه سجادیه
97
ـارزش اعمال
98
ـ ارزش شناخت و آثار آن از دیدگاه نهج البلاغه
99
ـ ارزشیابیبرنامه های آموزش ضمن خدمت عقیدتی سیاسی در حوزه فرماندهی انتظامی خراسان شمالی درسال 89
100
ـ از سلمان فارسی تا سلمان محمدی(ص)
101
ـ ازدواج عمر باام‌ّکلثوم
102
ـ ازدواج موقت، فلسفه آن در اسلام و نیز بررسی شبهات و ابعاداجتماعی آن
103
ـ اسرار عرفانی حج
104
ـ اسلام ناب و اسلام آمریکایی در نگرشامام خمینی(ره) و تطبیق آن بر جریان های سیاسی پس از انقلاب
105
ـ اسلام واباحیگری
106
ـ اسلام و آینده جهان
107
ـ اسلام و تبلیغ دین از رسانه هاینوین
108
ـ اسلام و جنسیت
109
ـ اسلام و حق حیات
110
ـ اسلام و غرب ازرویارویی تا رویکرد
111
ـ اسلام و مسأله جوانی
112
ـ اسلام هراسی غرب وراهکارهای مقابله با آن در اندیشه مقام معظم رهبری
113
ـ اسوه های قرآنی و شیوههای تبلیغی آنها و مقایسه آنها با شیوه های شناخته شده تبلیغ در جهان امروز
114
ـاسوه‌بودن حضرت زهرا(س)
115
ـ اصلاح ساختار بازار سرمایه
116
ـ اصلاحات اجتماعیدر سنّت پیامبر اکرم(ص)
117
ـ اصول تشویق و تنبیه در تربیت دینی
118
ـ اصولتصمیم گیری در سیره نبوی
119
ـ اصول و شیوه های تربیت جنسی از دیدگاهاسلام
120
ـ اصول‌گرایی در نهج البلاغه
121
ـ اقسام رزق در آیات وروایات
122
ـ التعرّب بعد الحجره
123
ـ الزامات اخوت اسلامی از نظر آیات وروایات
124
ـ الگو و روش های اصلاح اجتماعی در سنّت نبوی
125
ـ الگوسازی برایجوان مسلمان در عصر ارتباطات
126
ـ الگوها و معیارهای شناخت دشمن و توطئه هایآنان از منظر علی(ع) در نهج البلاغه
127
ـ الگوهای تربیتی نوجوانان از نهضتعاشورا
128
ـ الگوی اسلامی مدیریت خانواده و نقد رویکرد فمنیستی
129
ـ الگویتعامل کارگزاران حکومتی با شهروندان در اندیشه سیاسی اسلام
130
ـ الگوی جامعهمسجد محور در عصر حاضر
131
ـ الگوی شهروندی در نظریه لیبرال دموکراسی و نظریهولایت فقیه
132
ـ الگوی کارآمد تبلیغ روحانیت شیعه در عرصه بین الملل
133
ـالگوی مدیریت اسلامی
134
ـ امام خمینی(ره) و خطابات قانونیه
135
ـ امام علی(ع) از زبان خودشان در نهج البلاغه
136
ـ امام علی(ع) و عدالت
137
ـ امام مهدی(عج) از دیدگاه علماء اهل سنّت
138
ـ امامان و تربیت اصحاب
139
ـ امتحان الهی دررابطه‌ آن با علم الهی
140
ـ امر جانشینی پیامبر(ص) از دیدگاه اهل سنّت
141
ـامکان سنجی احیاء تمدن اسلامی در پرتو آموزه های دینی
142
ـ امنیت و راههای تأمینآن در اسلام
143
ـ امید به زندگی و نقش دین در این زمینه
144
ـ انحرافاتاجتماعی و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه امام خمینی(ره)
145
ـ انسان شناسی ازدیدگاه اهل بیت(ع) با تاکید بر نهج البلاغه و نقد انسان شناسی اگزیستانسیالیسم ولیبرالیسم
146
ـ انسان شناسی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)
147
ـ انقلاب اسلامیو الگوپذیری تحولات خاورمیانه از آن
148
ـ انقلاب اسلامی، فرصت ها و تهدیدها ازمنظر امام خمینی(ره)
149
ـ انقلاب اسلامی؛ گذار مرجعیت از دونها و خلافت وسلطنت
150
ـ انقلاب فرهنگی از دیدگاه امام(ره) و مقام معظم رهبری (مبانی، موانع وراهکارها)
151
ـ انگیزه شناسی زائران حضرت معصومه(س)
152
ـ انواع التصحیف فیالحدیث و جزورها
153
ـ اوصاف و ویژگی های بهشتیان
154
ـ اولین مدافعانقدس
155
ـ اهل حق
156
ـ اهمیت جایگاه دین در سیره حکومتی علی(ع)
157
ـ اهمیتو جایگاه تولّی و تبرّی در معارف اسلامی
158
ـ اهمیت و جایگاه محبت در تربیتاسلامی
159
ـ ایرادات وارده بر بعثت و فلسفه بعثت
160
ـ ایران و ایرانیان ازدیدگاه اهل بیت(ع)
161
ـ ایمان و آثار آن در اندیشه علامه طباطبائی
162
ـ ایمانو شک
163
ـ ائمه اطهار(ع) در آثار مستشرقین
164
ـ ائمه(ع) و تولید علم
165
ـبارزترین مکاتب معاصر
166
ـ باورها و رفتارهای متصوّفه مسلمان تا قرن سومهجری
167
ـ باورهای دینی و نقش آن در امنیت ملی
168
ـ بایسته ها و کاستی ها درمدیریت مدارس علمیه قم
169
ـ بحران اخلاقی در غرب
170
ـ بحران معنویت در عصرحاضر و راههای برون رفت از آنها
171
ـ بدعت و اثرات تخریبی آن بر جامعهاسلامی
172
ـ بدعت و بدعت گزاران و پیامدهای اجتماعی آن
173
ـ بدعت و سنّت باماهیت و شاخصه از دیدگاه قرآن و روایات
174
ـ بدعت های صوفیه شاخه گنابادی نعمتاللهی
175
ـ برخورداری اقلیت ‌های دینی رسمی در جمهوری اسلامی ایران از حقوقمردمی
176
ـ برداشت های نادرست از دین و نقش آن در تحولات اجتماعی در دو سدهاخیر
177
ـ بردگی در اسلام
178
ـ بررسی ابعاد تربیتی اعتقادی روایت عنوانبصری
179
ـ بررسی ابعاد شخصیتی حضرت ابوالفضل العباس(ع) و راهکارهای الگوپذیرینیروهای انتظامی
180
ـ بررسی احکام حکومتی و ولایی
181
ـ بررسی اخبات در قرآن وحدیث، راههای پیدایش و موانع و آثار آن
182
ـ بررسی اختلافات و اشتراکات تصوّف باشیعه
183
ـ بررسی اخلاق رسانه ای از دیدگاه اسلام
184
ـ بررسی استنادی توحید دراشعار حافظ
185
ـ بررسی اصالت صلح یا جنگ در اسلام
186
ـ بررسی اعتدال در آدابو سنن و عقائد از دیدگاه قرآن و حدیث
187
ـ بررسی اعتقاد به سنن الهی و آثارتربیتی آن در فرایند زندگی
188
ـ بررسی اعتقادات و تاریخچه علویان
189
ـ بررسیالأئمه بعد اثنا عشر
190
ـ بررسی اندیشه مسیحیت صهیونیستی
191
ـ بررسی انسانکامل در آیات و روایات
192
ـ بررسی آثار اجتماعی وقف در اسلام
193
ـ بررسی آثارفردی و اجتماعی تقلید از دیدگاه قرآن و روایات
194
ـ بررسی آثار فردی و اجتماعیصله رحم از دیدگاه قرآن و روایات
195
ـ بررسی آثار فرهنگی و اجتماعی ارث در اسلامبا رویکرد عدالت
196
ـ بررسی آثار مسجد در فرد و جامعه
197
ـ بررسی بحران هویتانسان معاصر از دیدگاه مکاتب فکری و ارزیابی آن از منظر اسلام
198
ـ بررسی بیعتامیرالمؤمنین علی(ع) با خلفاء بخصوص خلیفه اول
199
ـ بررسی پدافند عامل و غیرعاملاز دیدگاه اسلام
200
ـ بررسی تأثیر ملائکه در امور طبیعی و اجتماعی از دیدگاهقرآن و روایات
201
ـ بررسی تأثیر یهود و اسرائیلیات در فرهنگ اسلامی و موضعائمه(ع) در این خصوص
202
ـ بررسی تاثیرات آراء و فتاوای علمای اهل سنت بر گسترشتروریسم در خاورمیانه
203
ـ بررسی تأثیرگذاری نهضت ترجمه در تمدّن اسلامی
204
ـبررسی تحلیل محتوای خطبه‌های حضرت رسول(ص)
205
ـ بررسی تطبیقی از خود بیگانگی ازدیدگاه اسلام، مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم
206
ـ بررسی تطبیقی اندیشه ولایت فقیهاز دیدگاه مرحوم آیت اله سیدعبدالاعلی سبزواری و امام خمینی(ره)
207
ـ بررسیتطبیقی بین نظریات موجود درباره انقلاب و انقلاب اسلامی ایران
208
ـ بررسی تطبیقیحقوق خانواده از دیدگاه اسلام و غرب معاصر
209
ـ بررسی تطبیقی دیدگاه تشیع و تسنندر دو تفسیر مهم شیعی و سنّی (المیزان و المنار)
210
ـ بررسی تطبیقی علم النفسقرآنی
211
ـ بررسی تطبیقی قرآن و عهدین
212
ـ بررسی تطبیقی مرز از دیدگاه اسلامو روابط بین الملل
213
ـ بررسی تطبیقی مهرورزی در اسلام و مسیحیت
214
ـ بررسیتطبیقی نظام خانواده از دیدگاه فمنیست های مسلمان و شهید مطهری(ره)
215
ـ بررسیتطبیقی نظریه ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)، آیت اله مصباح و آیت الهجوادی آملی
216
ـ بررسی تطبیقی و انتقادی روایات فریقین درباره اوصاف بهشت وبهشتیان
217
ـ بررسی تطور استراتژی فرهنگی دشمن در قبال جمهوری اسلامی ایران ازمنظر مقام معظم رهبری
218
ـ بررسی توافقات قریش و روابط قریش علیهپیامبر(ص)
219
ـ بررسی جامع حدیث «تمام الحج لقاء الامام» و معنای آن در عصرغیبت
220
ـ بررسی جایگاه انسان در اسلام و غرب
221
ـ بررسی جایگاه دین در قبل وبعد از ظهور
222
ـ بررسی جایگاه زن در ایجاد مدینه فاضله از دیدگاه اسلام
223
ـبررسی جغرافیای سیاسی سرزمین عراق قبل و بعد از ظهور حضرت مهدی(عج) از دیدگاه قرآنو روایات
224
ـ بررسی حقوق زن در فقه شیعه و مذاهب اربعه
225
ـ بررسی دلالت وسند روایات نقص عقل زنان
226
ـ بررسی دلایل گریز صوفیه از سنّت و شریعتاسلامی
227
ـ بررسی دیدگاه مستشرقان به پیامبر اعظم(ص)
228
ـ بررسی دیدگاهمستشرقان درباره امام علی(ع)
229
ـ بررسی دین گریزی دانش آموزان تنکابنی نسبت بهمسائل دینی
230
ـ بررسی رابطه توحید فطری با اخلاق
231
ـ بررسی راهکارهای تقویتحضور جوانان در مسجد
232
ـ بررسی راهکارهای عملی تقویت ایمان در جامعهاسلامی
233
ـ بررسی راههای پیشگیری از انحرافات اخلاقی جوانان از منظراسلام
234
ـ بررسی رستاخیز حیوانات در قرآن
235
ـ بررسی روایات عدالتصحابه
236
ـ بررسی روایات متعارض مهدویت
237
ـ بررسی روشهای موفق و کاراییتبلیغ دین در فضای دانشگاه
238
ـ بررسی زمینه ها و محورهای اختلافات فکری اصحابائمه(ع)
239
ـ بررسی زمینه های علل و آثار ولایت امام و ولایت شیطان از منظر آیاتو روایات
240
ـ بررسی سبک های تبلیغی ائمه‌(ع)
241
ـ بررسی سند و متن حدیث شریفکساء
242
ـ بررسی سند و متن زیارت عاشورا
243
ـ بررسی سیر مطالعات شیعه شناسیدر غرب
244
ـ بررسی سیره تبلیغی امام صادق(ع)
245
ـ بررسی سیره عملی معصومان(ع) در نماز
246
ـ بررسی شبهات پیرامون نهج البلاغه
247
ـ بررسی شخصیت معاویه ازمنابع فریقین
248
ـ بررسی شیوه های نفوذ صهیونیسم بر افکار جهان با تکیه برپروتکل های صهیونیسم و راههای مقابله با آن براساس اندیشه اسلامی
249
ـ بررسیظرفیت های اسلام برای احیای تمدن اسلامی در دوران معاصر
250
ـ بررسی علل تخلفاتاخلاقی در نوجوانان
251
ـ بررسی عملکرد کمیته امام خمینی(ره) در زمینه فقرزداییدر پرتو معارف اسلامی
252
ـ بررسی عوامل اجتماعی طلاق در جامعه
253
ـ بررسیعوامل ایجاد بحران هویت انسان از منظر اسلام
254
ـ بررسی عوامل بیگانگی نسل حاضرنسبت به نماز
255
ـ بررسی عوامل قساوت و رقّت قلب از منظر آیات و روایات
256
ـبررسی عوامل کاهش معنویت در خانواده معاصر و راههای تقویت آن از منظر قرآن وروایات
257
ـ بررسی عوامل و موانع جذب جوانان به نماز (با تأکید بر آیات وروایات)
258
ـ بررسی عوامل و موانع جذب نوجوانان و جوانان به مساجد با تأکید برآیات وروایات
259
ـ بررسی فقهی خمس هدیه از نگاه حضرت امام خمینی(ره) و آقایخوئی(ره)
260
ـ بررسی فلسفه احکام در خطبه فدکیه
261
ـ بررسی کارکردهای آیینسیاسی عبادی نماز جمعه با رویکرد اجتماعی ـ تاریخی
262
ـ بررسی ماهیت دینزرتشت
263
ـ بررسی ماهیت قدرت های ماورایی شیطانی و تأثیر آن در زندگیانسان
264
ـ بررسی مبانی لعن در اسلام
265
ـ بررسی مبانی نظری پوشش و حجاب وعدم التزام به آن
266
ـ بررسی مسأله ورزش از دیدگاه اسلام
267
ـ بررسی مسائلحفاظت اطلاعات در حوزه های علمیه با ارائه راهبردهای آموزشی
268
ـ بررسی مقایسهای نقش زوجین در خانواده مسیحیت تحریف شده و خانواده مسلمان شیعی
269
ـ بررسیمقوله تشویق از دیدگاه اسلام
270
ـ بررسی موضوع مشاوره در قرآن و سنّت
271
ـبررسی مهندسی فرهنگی از نگاه قرآن و حدیث
272
ـ بررسی نظام اخلاقی اسلام با تکیهبر آراء ملااحمد نراقی و خواجه نصیرالدین طوسی
273
ـ بررسی نظام آموزش اخلاق درحوزه علمیه با تاکید بر نظرات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
274
ـ بررسی نظامدفاعی اسلام
275
ـ بررسی نقش اخلاق در حوزه اداری و تأثیر آن در میزان بهرهوری
276
ـ بررسی نقش بصیرت در عملکرد کارکنان نیروی انتظامی
277
ـ بررسی نقشعلماء و روحانیون در نهادینه کردن جامعه
278
ـ بررسی نقش هیأت های مذهبی در حفظدستاوردهای قیام امام حسین(ع)
279
ـ بررسی و تبیین رابطه ازدواج و احکام آن باسلامت روانی
280
ـ بررسی و تحلیل امر به معروف و نهی از منکر
281
ـ بررسی وتحلیل جنگ روانی از صدر اسلام تا حال
282
ـ بررسی و تحلیل مسأله حبّ خدا
283
ـبررسی و تحلیل مسأله خیر و شرّ
284
ـ بررسی و تحلیل نامه های امیرالمؤمنین(ع) بهمعاویه
285
ـ بررسی و

/ 1 نظر / 218 بازدید
نظام ابادی

با سلام خدمت استاد گرامی اگر امکان دارد چندی از پایان نامه های ارائه شده با موضوعات علوم قران و تفسیر را قرار دهید و ممنون و متشکرم