دستورالعمل تدوین رسالة علمی

دستورالعمل تدوین رسالة علمی

دستورالعمل تدوین ‌رسالة علمی سطح 3 و 4 ‌که توسط نویسنده باید رعایت گردد، به شرح ذیل است:

 

1- پس از تصویب موضوع، نخست لازم است نویسنده، طرح تحقیق رساله را با رعایت موارد ذیل تهیه نماید:

 

    1/1- تبیین موضوع رساله و محدودة آن

     2/1- بیان موضوع و ضرورت بحث دربارة آن

     3/1- بیان پیشینة بحث دربارة موضوع تحقیق

     4/1- تنظیم‌ اولیة بخشها و فصول‌ و عناوین‌ زیرمجموعة آنها همراه با توضیح اجمالی مباحث

     5/1- بیان سؤالهای اصلی و فرعی مورد تحقیق

     6/1- ذکر فرضیة تحقیق

     7/1- ذکـــر روش تحقیق رسالة علمی (تـاریخی- تـوصیفی- کتـابخانه‌ای- میدانی- استدلالی)

     8/1- فهرست منابع

 

2- حداکثر مدت زمان پیشنهاد موضوع و اساتید راهنما و مشاور، 40 روز می‌باشد.

 

3- حداکثر مدت زمان تهیة طرح، پس از تصویب موضوع، سه ماه می‌باشد.

 

4- طرح تحقیق، قبل از تحویل به کمیتة تخصصی لازم است به تأیید استاد راهنما برسد.

 

5- طرح تحقیق، پس از تأیید استاد راهنما لازم است برای تصویب نهایی به کمیتة تخصصی مربوط تحویل داده شود.

 

6- پس از تصویب طرح توسط کمیتة تخصصی مربوطه، نویسنده باید رساله را زیرنظر اساتید راهنما و مشاور تدوین نماید.

 

7- در رسالة علمی از نظر ساختار ظاهری و شکلی، باید موارد ذیل رعایت شود:

 

    1/7- روی جلد، نام موضوع، نام استاد راهنما و مشاور، نام نویسنده، تاریخ پایان‌ تدوین و سطح رساله نوشته شود

     2/7- فهرست مطالب در ابتدا قرار گیرد

     3/7- رسالة علمی باید دارای مقدمه‌ای باشد شامل:

         1/3/7- تبیین موضوع رساله

         2/3/7- بیان اهمیت و جایگاه موضوع

         3/3/7- بیان هدف از تحقیق

         4/3/7- ذکر سؤالات اصلی و فرعی مربوط به موضوع

         5/3/7- بیان پیشینة تحقیق و نقاط اشتراک و افتراق مورد نظر با کارهای انجام‌شده

         6/3/7- توضیح روش تحقیق

     4/7- رساله باید از بخش‌های منطقی یا فصل‌بندی متناسب با پیش‌فرض‌ها و سؤالات و موضوع رساله، برخوردار باشد و در پایان هر بخش و فصل،‌ حاصل بحث به صورت روشن بیان شود.

     5/7- فصل پایانی (خاتمه) رساله باید به جمع‌بندی نهایی و نتیجه‌گیری رساله اختصاص یابد.

     6/7- فهرست تفصیلی منابع و مآخذ باید هم در پاورقی و هم در پایان رساله آورده شود (در پاورقی، نام کتاب و صفحه کافی است و در پایان رساله، خصوصیات منابع به طور کامل و به سبک رایج نوشته شود).

     7/7- در نگارش رساله باید قواعد دستوری (ادبیات) درحدّ لازم رعایت شود و حتّی‌الامکان ویرایش گردد.

 

8- محتوای رساله باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

 

    1/8- رسالة علمی باید نتیجة تحقیق و ابتکار خود نویسنده باشد نه کار گروهی

     2/8- موضوع بحث باید بصورت روشن، تقریر و تنقیح گردد

     3/8- اقوال و نظرات دیگران باید گویا و روشن و حتی‌الامکان بدون واسطه بیان شود

     4/8- در تدوین رساله باید انسجام کامل بین مطالب رعایت شود

   5/8- در رسالة‌ سطح 4، علاوه بر ویژگی‌های مذکور، نقل و جمع اقوال صاحب‌نظران کافی نیست، بلکه باید مشتمل بر رأی مختار نویسنده همراه با دلیل و نقد اقوال مخالف باشد.

 

9- حداقل صفحات رساله در سطح 3، 100 صفحة A4 و در سطح 4، 200 صفحة A4 و هر صفحه حداقل حاوی حدود 250 کلمه باشد.

 

10- زمان تدوین رساله، پس از ابلاغ موضوع و تصویب طرح در مورد رسالة سطح 3،‌ حداقل 9 ماه و حداکثر 18 ماه و در مورد رسالة سطح 4، حداقل یکسال و حداکثر 3 سال می‌باشد.

 

   تبصرة 1: در موارد استثنائی، حداکثر زمان تدوین رساله، با موافقت استاد راهنما و تصویب کمیتة مربوط، تا یکسال قابل تمدید خواهد بود.

 

   تبصرة 2: عدم ارائة رساله در فرصت مقرّر، به منزلة انصراف تلقی می‌گردد و متقاضی می‌تواند در ثبت‌نام جدید شرکت کند.

 

   تبصرة 3: در مورد طلابی که قبل از سال 1375 در دستگاه‌های علمی، آموزشی و اجرائی کشور اشتغال به کار داشته‌اند، رعایت حداقل زمان برای تدوین رساله لازم نیست.

 

11- رساله پس از اتمام باید به تأیید اساتید راهنما و مشاور برسد و فرم «تأییدیة اساتید راهنما و مشاور جهت برگزاری جلسة دفاعیه» (که نشاندهندة آمادگی رساله برای دفاع می‌باشد) توسط آنان امضاء و تحویل واحد رساله‌ها گردد.

/ 0 نظر / 102 بازدید