ارزیابی نشست های علمی حوزه

ارزیابی نشست های علمی حوزه

فرم

 فرم ارزشیابی نشست های علمی حوزه

ارزیابی نشست های علمی حوزه علمیه  ردیف عناوین کلی عناوین جزئی امتیاز عناوین جزئی امتیاز کسب شده توضیحات 1 موضوع  ومحتوا روز آمد 0تا 8     انطباق با اولویت های علمی 0تا 9     برخورداری از اتقان و غنای علمی 0تا 12     2 سطح عمومی 0تا 2     تخصصی 0تا 4     3 تبلیغات مراکز حوزوی 0تا 3     مراکز غیر حوزوی 0تا 2     صاحب نظران و فضلای حوزه 0تا 4     4 رویکرد تولید علم 0تا 12     آینده نگری 0تا 8     کاربردی 0تا 6     نقد و بررسی 0تا 6     5 شرکت کنندگان استادان و صاحب نظران 0تا 6     فضلا و طلاب 0تا 2     تعداد مناسب(بیش از 10 نفر 4،بیش از 20نفر6،بیش از 30 نفر 8) 0تا 8     6 اجرا برنامه ریزی مقدماتی مناسب 0تا 4     اجرای بهنگام 0تا 2     کیفیت اجرا 0تا 5     ارائه گزارش به موقع به مراجع ذی صلاح 0تا 3     ثبت و بایگانی گزارش نشست(صوتی و تصویری) 0تا 3     تهیه و توزیع فرم  نظر سنجی ا ز شرکت کنندگان 0تا 2     پوشش خبری مناسب 0تا 3     تدوین وانتشار محتوای نشست 0تا 5     حضور ناقد و میزان تاثیر آن در بحث 0تا 5     حضور دبیر علمی فعال و جمع بندی مناسب  0تا 4     ورود علمی حاضران  در بحث 0تا 4     تحویل متن علمی به ناقدان و دبیر علمی پیش از اجلاس 0تا 3     7 سخنران ها جایگاه علمی ارائه کننده بحث  0تا 8     جایگاه علمی دبیر علمی 0تا 6     جایگاه علمی ناقد یا ناقدان 0تا 4     ارائه روشمند بحث 0تا 6     8 تاثیر وبازتاب موجود یا مورد انتظار استقبال  صاحب نظران و متخصصان 0تا 6     جریان سازی علمی و فرهنگی 0تا 10      ایجاد نقد و جالش 0تا 6     تاثیرات نظری و کاربردی(آموزشی،پژوهشی، تاثیر در برنامه حوزه) 0تا 7     تولید سند لمی از محتوای نشست 0تا 12     انعکاس در رسانه ها و مجامع علمی 0تا 3     مجموع امتیازات 200    

/ 0 نظر / 107 بازدید