آئین نامه مدیریت کتابخانه های حوزه های علمیه

آئین نامه مدیریت کتابخانه ها

به استناد بند 2،5و6 سیاست های پژوهشی حوزه علمیه[1] و بند 18 شرح وظایف معاونت پژوهش حوزه های  علمیه[2]و به منظور ساماندهی کتابخانه های حوزوی آئین نامه مدیریت کتابخانه ها  تدوین شده است.

ماده 1. انواع کتابخانه های حوزه های علمیه عبارتند از:

1) کتابخانه جامع ومرکزی حوزه های علمیه

2) کتابخانه حوزه علمیه استان

3) کتابخانه تخصصی

4) کتابخانه مرکز تخصصی و موسسه آموزشی عالی

5) کتابخانه مدرسه علمیه سطح 2 بالاتر

6) کتابخانه مدرسه علمیه سطح 1

ماده 2. کتابخانه جامع و مرکزی حوزه های علمیه توسط معاونت پژوهش حوزه های علمیه و کتابخانه های عمومی و تخصصی حوزه های علمیه استان توسط معاونت پژوهش استان، مدیریت می شوند.مسئولیت کتابخانه های تخصصی و واحدهای آموزشی[3] برعهده معاونت پژوهش واحد مربوط خواهد بود.

تبصره: کتابخانه های واحدهای آموزشی فاقد معاونت پژوهش مستقیماً توسط مدیر واحد مربوط اداره می شود.

ماده 3: تمام واحدهای آموزشی حوزوی موظف به داشتن کتابخانه می باشند.

ماده 4: تعداد و شرح وظایف هر یک از نیروهای انسانی کتابخانه ها براساس دستور العمل مربوط تعیین می شود.

ماده5: مدیران و مسئولان کتابخانه ها موظف اند وضعیت کتابخانه ها و خدمات کتابخانه ای را با استاندارد های ابلاغ شده توسط معاونت پژوهش حوزه های علمیه منطبق کنند.

ماده 6:مدیران و مسئولان کتابخانه ها موظف به رعایت استاندارد های ابلاغی نسبت به حفظ و نگهداری  منابع کتابخانه ای از حریق، رطوبت، آفات و سرقت هستند.درصورت مشاهده عدم رعایت استاندارد در نگهداری

مجموعه کتاب ها و منابع خطی ، معاونت پژوهش استان با حفظ شرایط وقف، نسبت به انتقال آنها به مکان مناسب اقدام می کند...

ماده 7.مدیران و مسئولان کتابخانه ها موظف به ارائه گزارش های لازم به معاونت پژوهش استان هستند.

ماده8.نظارت بر عملکرد کتابخانه ها به صورت مستمر و موردی توسط معاونت پژوهش استان انجام و نتایج ارزیابی ها به معاونت پژوهش حوزه های علمیه ارسال می شود.

ماده 9.شاخص های نظارت و ارزیابی عملکرد کتابخانه ها توسط معاونت پژوهش حوزه های علمیه تعیین و ابلاغ می شود.

ماده10.کتابخانه ها براساس معیارها ی موجود در جدول پیوست،به شرح ذیل توسط معاونت پژوهش حوزه های علمیه رتبه بندی می شوند :

رتبه 1: کتابخانه های دارای 100 -81 امتیاز
رتبه 2:کتابخانه های دارای 80-61 امتیاز
رتبه 3:کتابخانه های دارای60-41 امتیاز
رتبه 4:کتابخانه های دارای 40-20امتیاز

ماده 11:منابع اعتباری و مالی کتابخانه های استان از منابع اعتباری و مالی معاونت پژوهش استان،منابع اعتباری و مالی کتابخانه های واحدهای آموزشی از منابع اعتباری و مالی واحد آموشی مربوط تأمین می شود.

ماده 12: تخصیص بودجه مصوب استانی به کتابخانه ها توسط معاونت پژوهش استان رتبه بندی مذکور با افراز زیر انجام می شود:

الف:رتبه 1 از100%سقف تعیین شده
ب:رتبه 2 از75% سقف تعیین شده
ج:رتبه 3 از 50%سقف تعیین شده
د: رتبه 4 از 30% سقف تعیین شده

ماده 13:هر گونه حمایت و پشتیبانی از کتابخانه ها براساس ازریابی ها و رتبه بندی های صورت گرفته انجام می شود.

ماده14:سقف حمایت مالی در نظر گرفته شده برای کتابخانه ها متغیر بوده و با توجه به بودجه مصوب استانی به صورت سالیانه و با پیشنهاد معاونت پژوهش حوزه های علمیه مشخص می گردد.

ماده15:منابع کتابخانه ای، براساس آئین نامه تأمین منابع کتابخانه ای تأمین می شود.

ماده 16:در صورتی که رتبه کتابخانه های حوزه علمیه استانی دو سال متوالی از رتبه 4 پائین تر باشد و یا برای مدت یک سال تعداد کاربران آن از60 درصد ظرفیت اسمی آن کمتر شود، معاونت پژوهش استان باید نسبت به مدیریت کادر و شیوه ادامه فعالیت کتابخانه تغییر لازم را انجام دهد.در صورتی که این وضعیت 80 درصد و یا پائین تر از آن باشد، کلیه خدمات کتابخانه ای ارائه شده از سوی معاونت پژوهش حوزه های علمیه به آن کتابخانه قطع خواهد شد.

ماده17: در صورت انحلال یا توقف فعالیت کتابخانه معاونت پژوهش حوزه علمیه استان می توانند با رعایت ضوابط و قوانین مصوب نسبت به منابع کتابخانه ای و امکانات آن تصمیم لازم را اتخاذ کند.

ماده 18:این آئین نامه با 18 ماده و 1 تبصره در تاریخ 4/2/91به تصویب معاونت پژوهش حوزه های علمیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.


[1]-
 1)ارتقاء و بهره وری و بازدهی بخش های علمی پژوهشی و فرهنگی

[2] )  ساماندهی امر پژوهش برای پشتیبانی امور آموزشی و تبلیغی حوزه و تدوین کتب آموزشی، کمک آموزشی ،دروس تخصصی و عمونی حوزه در سطوح مختلف تحصیل

[3] )  فراهم نمودن زمینه بالندگی بیشتر در موضوعات تحقیق و تالیف دینی و فعال کردن«نهضت پاسخ به سئوالات نظری و عملی جامعه»در قالب ایجاد کرسی های «نظریه پردازی »،«پاسخ به سئوالات و شبهات »و «نقد ومناظره»

2- اطلاع رسانی در امور پژوهش و حمایت از توسعه کتابخانه ها ،مرکز اسناد و پایگاه ها یا اطلاعاتی در این زمینه.

3- یعنی کتابخانه های مدارس علمیه و مراکز تخصصی و موسسات آموزشی عالی.

/ 0 نظر / 51 بازدید