ماهِ پژوهش
این وبلاگ شخصی بوده است و به سازمانی مرتبط نیست . 
نويسندگان
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

حریم رودخانه‌ها ،

حریم انهار،

حریم مسیلها،

حریم مردابها،

حریم برکه‌های طبیعی

حریم شبکه‌های آبرسانی،

 حریم آبیاری و ‌زهکشی ،

حریم راههای اصلی و فرعی

حریم باغ

حریم لوله ها

حریم کانالها


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱/۱٠ ] [ ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

[ ۱۳٩۳/۱٢/٢٦ ] [ ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت آموزشی

1)      سنجش کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونیکی و استفاده از داده کاوی جهت افزایش کیفیت آموزش در این سیستم ها

2)     بررسی تأثیر بازی رایانه‌ای بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

3)    امکان سنجی اجرای یادگیری سیار در دانشگاه ها

4)    کاربرد فن آوری اطلاعات در آموزش زبان

5)    عارضه یابی ارزشیابی در دوره های آموزش مجازی دانشگاه ها

6)     سنجش و ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم آموزش بر سبک فکری

7)    بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآیند تدریس و انگیزه تحصیلی دانش آموزان

8)    ارتباط هوش چندگانه با مهارت های مدیران در مدارس متوسطه

9)     ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)

10)  شناسایی و رتبه بندی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) در ساختار آموزش و پرورش (با روش AHP)

11)  بررسی میزان آگاهی معلمان از نظریه های یادگیری (رفتارگرایی، شناخت گرایی، شناختی –اجتماعی) واستفادهازآندرفرایندتدریس (موردمقطعدبیرستان …)

12) شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر یادگیری غیر رسمی معلمان (مورد مقطع دبیرستان ….)

13)ارزشیابی کیفیت مراکز فنی حرفه ای پسرانه شهر تهران و ارایه راهکارهای بهبود آن

14) نقش تکنولوژی در یادگیری دانش آموزان

15) بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان

16) رابطه هوش هیجانی و شادکامی دانشجویان

17)بررسی میزان اثربخشی سبک های مختلف آموزشی و ارائه سبک بهینه

18)رابطه مهارت های معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

19) ارزیابی کارایی و رتبه بندی دانشگاه های دولتی کشور با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)

20) بررسی رابطه عملکرد و رفتار معلمان با انگیزش درونی دانش آموزان

21) بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روانی دانش آموزان

22)بررسی رابطه باورهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

23)     مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

24)      مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

25)      مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

26)شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

27)     شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی با منطق فازی

28)     طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه و ارائه راهکارهای افزایش آن

29)بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی (E-Learning)

30)بررسی رابطه رواشناسی تربیتی با انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی و مهارت جزیی معلمان

31)نقش فراگیری اصول روانشناسی تربیتی در رضایت شغلی و مهارت کلی تدریس معلمان

32)     بررسی تاثیر بازی های آموزشی کامپیوتری بر افزایش خلاقیت کودکان

33)    ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)

34)     کاربرد “نقشه های مفهومی” در راستای مشارکت و یادگیری همکارانه در آموزش الکترونیکی

35)     ارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی با استفاده از تئوری فازی

36)     ارائه مدلی برای افزایش اثربخشی یادگیری در سیستمهای آموزش مجازی

37)    شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی

38)    بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک

39)     شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و سنجش میزان اثربخشی آنها در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور

40) ارائه مدلی جهت سنجش میزان آمادگی و بلوغ یادگیری الکترونیکی در مراکز

41) بررسی میزان اثربخشی عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور

42)      تحلیل هزینه-فایده وارزیابی اقتصادی بکارگیری یادگیری الکترونیکی در نهادها

43)     امکان سنجی اجرای آموزش های الکترونیکی در دوره متوسطه از دیدگاه دبیران (متن کامل پایان نامه موجود است)

44)     نیازسنجی آموزشی کارکنان

45)     طراحی الگوئی جهت زمینه سازی خلاقیت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسی آموزش متوسطه ایران

46)      بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

47)     بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی در دبیرستان ها

48)     -رابطه الگوهای فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

49)      -رابطه الگوهای فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان

50) نیازسنجی آموزشی کارکنان بخش آموزش دانشگاه

51) بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیرانورابطه آن با فرهنگ سازمانی در اداره آموزش و پرورش

52)      بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیرانورابطه آن با اثربخشی سازمانی در اداره آموزش و پرورش

53)     بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و موفقیت تحصیلی دانش آموزان

54)     بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت در اداره آموزش و پرورش

55)     بررسی و تحلیل موانع کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش

56)      بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی در اداره آموزش و پرورش

57)     بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی در اداره آموزش و پرورش

58)     پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان با استفاده از شبکه عصبی

59)      بکارگیری داده کاوی برای کشف تاثیرعامل جنسیت و مدرسه در موفقیت تحصیلی رشته های مختلف

60) -تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی در در اداره آموزش و پرورش

61) -بررسی نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی سازمان

62)-بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمان ….

63)     -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و فرهنگ سازمان ….

64)      -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان ….

65)      -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان ….

66)-بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان ….

67)     -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمان ….

68)     -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی واثربخشی سازمان ….

69)-تاثیر سبک رهبری سازمان بر فرهنگ منابع انسانی

70)-تاثیر سبک رهبری سازمان بر اثربخشی منابع انسانی

71)-تاثیر سبک رهبری سازمان بر خلاقیت سازمانی

72)     -تاثیر پاسخگویی سازمانی بر فرهنگ منابع انسانی

73)    رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمانی در سازمان های اداری

74)     رابطه تعهد سازمانی و خلاقیت سازمانی در سازمان های اداری

75)     رابطه فرهنگ سازمانی و پاسخگویی سازمانی در سازمان های اداری

76)     -تاثیر سبک رهبری سازمان بر پاسخگویی سازمانی

77)    -رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان

78)    -رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان

79)     -رابطه شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان

80)-رابطه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمان

81)-مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی

82)     -مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی

83)    -رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی سازمانی

84)     -ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC

85)     -بررسی عوامل موثر در حفظ پایداری منابع انسانی

 

[ ۱۳٩۳/۱٢/٢٥ ] [ ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

مشکل : حریم شکنی

تحلیل مشکل به علل و آثار و مصادیق و ابعاد در ادامه خواهد آمد

بُعد

ابعاد و اظلاع حریم

تعاریف

حریم چاه، قنات ، نهر و جوی مسیل و مرادب و ... کدام است؟

تعاریف

حریم راه ، جاده و اتوبان و ریل و فرودگاه و ... چیستند.؟

تعاریف

حریم شکنی یعنی چه؟

تعاریف

مصادیق حریم کدام است؟

تعاریف

حرمت و احترام یعنی چه؟

تعاریف

منظور از ادله فقهی چیست؟

 

مصداق

مصادیق حریم شکنی

1

ساخت وساز در محدوده حریم ، موجب حریم شکنی است؟

2

حفر چاه در نزدیکی چاه دیگر؟

3

حفر فاضلاب در نزدیکی چاه آب و قنات و چشمه و ...

4

هرگونه ساخت وساز در حریم شهر

5

هرگونه ساخت وساز در رودخانه و مسیل و مرداب ها

6

هرگونه ساخت وساز در زمین مزروعی و باغ و ویلا و... .

7

ایجاد آلودگی زیست محیطی برای حریم سد و دریاچه و ... .

 

 

تحلیل مشکل حریم شکنی به

عامل و علت

عوامل و علل و نقش ها

اخلاقی

علل برخی از حریم شکنی های مردم ، لجبازی و مشکلات اخلاقی است؟

اقتصادی

قفر موجب تحاوز به حریم ها می باشد؟

اقتصادی

زیاده خواهی در متجاوز به حریم ملک تاثیر دارد؟

جغرافیایی

نقش کمبود زمین در حریم ها چیست؟

حقوقی

علل حقوقی حفظ حریم کدام است؟

فرهنگی

 جهل به حریم در حریم شکنی نقش دارد؟

فرهنگی

اضرار به دیگران چه نقشی در شکسته شدن حریم ها دارد؟

فقهی

 اضطرار در عدم رعایت حریم توسط مردم ، دولت نقش دارد؟

فقهی

دلیل فقهی حرمت حریم شکنی  چیست؟

فقهی

تصرف عدوانی موجب حریم شکنی است؟

قانونی

صدور مجوز های معارض برای حفر چاه چه نقشی دارد؟

قانونی

صدور مجوز ها برای ساخت و ساز ها در حریم شهر و مزرعه و ...چه نقشی دارد؟

قانونی

وضع قوانین معارض برای مجوز راه ، چاه و ... چه نقشی در حریم شکنی دارد؟

 

آثار و پیامد

آثار و پیامدها

اجتماعی

آثار اجتماعی حریم شکنی چیست؟

اقتصادی

پیامدهای اقتصادی حریم شکنی چیست؟

بهداشتی

پیامدهای زیست محیطی حریم شکنی آبها و جاده ها و ... چیست؟

بهداشتی

تاثیر حریم شکنی بر آلودگی آب و هوا ، چیست؟

بهداشتی

عدم رعایت حریم شهر بر ازدیاد حلبی آبادها تاثیر دارد؟

بهداشتی

آثار آلودگی در عدم رعایت فاصله چاه و فاضلاب چیست؟

حقوقی

مسئولیت مدنی متجاوز به حریم چیست؟

حقوقی

مسئولیت کیفری متجاوز به حریم چیست؟

منابع طبیعی

تاثیر حریم شکنی بر کم آبی ، چیست؟

[ ۱۳٩۳/۱٢/٢٥ ] [ ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

 

فراخوان مقاله بیست و سومین اجلاس سراسری نماز

با عنوان « نماز و تعالی فرهنگی »

 

«ترویج نماز، هر حرکت و تلاشی است که در راه همگانی کردن آن و تبیین اهمیت آن و آسان کردن دسترسی به آن بتوان صورت داد.»
                                                                                                                                                                        مقام معظم رهبری( مدظله‌العالی)

دبیرخانه کمیته علمی همزمان با برگزاری بیست وسومین اجلاس سراسری نماز با عنوان« نماز و تعالی فرهنگی »که با هدف توسعه و ترویج فرهنگ نماز و نقش ارزنده آن در زندگی آحاد جامعه برگزار می‌گردد ، نسبت به فراخوان مقاله اقدام می نماید . لذا از پژوهشگران، فرهیختگان، صاحبنظران و علاقمندان دعوت می‌شود ، مقالات خویش را در محورهای ذیل به دبیرخانه کمیته علمی اجلاس سراسری نماز ارسال نمایند.

در ادامه لیست موضوعات پیشنهادی در باره نماز را ببینید.

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/٧/٢٤ ] [ ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

تشویق مدیر حوزه علمیه استان مرکزی از نویسندگان مقاله در مدرسه علمیه نراق اهداء جایزه به <span class=

در پایان سال تحصیلی مدیر حوزه علمیه استان مرکزی حضور پیدا کرده و از زحمات نویسندگان مقاله و استاد ایشان با اهدا مبلغی و کتاب مفاتیح الحیات تقدیر کرده اندتشویق مدیر <span class= که موجبات شادی طلاب عزیز و انگیزه ای برای طلاب دیگر شده است.

[ ۱۳٩۳/٥/۱٤ ] [ ٦:٤۳ ‎ق.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

ویژگی های مدیر فرهنگی از دیدگاه قرآن

مقدمه

حجت الاسلام مرادی در مورد پژوهش های قرآنی و حدیثی در این سال که سال اقتصاد و فرهنگ است ، فرهنگ قرآنی را برایتان بیان می کنم . امیدوارم بتوانید در تکمیل این مقاله کمک کنید.محمود مرادی پژوهشگر قرآن و حقوق اسلامی

یکی از وظائف نظام و حوزه های علمیه که طلایه داران فرهنگ ناب اسلامی در کشور هستند ، پرورش نیرو و مدیر اجرایی برای امور فرهنگی و مدیریت بخش های که به آموزش و پرورش نسل و تربیت و مربی گری آنها مربوط می شود .

 

 1. اهل نماز باشد

 2. شرح صدر داشته باشد

 3. صبور باشد

 4. اخلاص 

 5. دنیا طلب نباشد

 6. نرم خو و مهربان بودن متولی فرهنگی

 7. آنها را ببخشد و عفو کند.

 8. در امور با مردم مشورت کند.

 9. هنگامی که تصمیم و عزم راسخ بر کاری داشت بر خدا توکل کند

 10. اگر اختلاف ایجاد شد ، مدیر فرهنگی به ولی خدا مراجعه نماید و تابع حکم خداوند و رسول باشد .

 11. اقامه نماز :

 12. امر به معروف :

 13. نهی از منکر : 

 14. مدیر فرهنگی باید مردم را به کار خیر  و تقوی دعوت کند.

 15. دوری گزیدن از مروجین ضد فرهنگ اسلامی

 16. الگو سازی الهی برای مردم (مدل سازی) (مد اسلامی ) الگوی اسلامی زندگی

 17. شجاع باشد . .

محمود مرادی

 اردیبهشت 1393 مطابق با رجب المرجب 1435


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/۳/٢٥ ] [ ٥:۱٢ ‎ب.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

کارگاه روش تحقیق استاد زینتی در قم با حضور معاونین پژوهش حوزه برگزار شد.

حضرت حجت الاسلام و المسلمین زینتی دامت افاضاته از مدرسین مشهور در زمینه روش تحقیق و طرح تحقیق می باشند.

در ادامه ،  متن درس  روش تحقیق ایشان برای استفاده شما عزیزان  ارائه می شود.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/۱٢/٢٦ ] [ ۳:٢٤ ‎ب.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

 

اولویت های  پژوهشی فقهی و حقوقی

در ادامه لیست موضوعات فقهی و حقوقی و مسائل مرتبط با آن را خواهید دید که برای نوشتن مقاله و رساله به شما پیشنهاد می شود معاون پژوهش حوزه علمیه استان مرکزی حاج آقای مرادی

امید است مورد استفاده شما قرار بگیرد.

با تشکر


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/۱٢/٢٥ ] [ ۱:۱٩ ‎ب.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

لیست کتابهای

روش های تحقیق و پژوهش های علمی

در علوم مختلف با مشخصات کتاب و نویسنده


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/۱٢/٢٤ ] [ ٢:۱٦ ‎ب.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

درس خارج فقه حضرت آیت الله دری نجف آبادی در بیت معظم له ادامه دارد.

درس خارج فقه مکاسب محرمه هم اکنون در باب کسب وکار حلال برگزار می باشد.

این درس زمینه حضور علمی و پژوهشی روحانیون سطوح عالی شهرستان را فراهم می کند.

این درس به نوعی نشست علمی و تحقیقاتی به شمار می آید.

گزارش تصویری از جلسه درس ایشان

حضور طلاب و روحانیون شاغل در ادارات شهر اراک در این درس ، بسیار حائز اهمیت است .

 

[ ۱۳٩٢/۱۱/٢ ] [ ٩:٤٠ ‎ق.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

به نام خدا

با توجه به ایام عید غدیر برای شما سروران ارجمند مسابقه ای را با موضوع خطبه غدیر قرار می دهیم

مباحث مطرح شده در خطبه غدیر را شرح دهید.

قواعد کلی و اصول عقائد اسلامی

فروع دین و واجبات و مستحبات

محرمات و مکروهات مندرج در خطبه

و سایر موضوعات اسلامی

[ ۱۳٩٢/۸/٤ ] [ ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

فراخوان مقالات علمی پژوهشی قرآنی  

تا امتحانات خرداد  تمدید شد.

2فراخوان مقاله علمی پژوهشی قرآنی 91 

[ ۱۳٩٢/٢/۱ ] [ ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

گناهان مالی یا مکاسب محرمه  یا اکتساب حرام 

در  اسلام  و قانون و شرع،  امور و کسب هایی حرام توصیف شده
و یا در قانون کشور ممنوع است
و بنابر این کسب درآمد از این راه ها نیز حرام است

و در ادامه مطلب به این امور پرداخته ایم

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۱٢/٢٢ ] [ ٢:۳۱ ‎ب.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

موضوع تحقیق

 موضوعات اخذ شده در رشته تبلیغ و معارف حوزه

برای انتخاب موضوع به ادامه مطلب بروید.

 امیدوارم موفق باشید.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۱٢/٢٢ ] [ ٢:۱۸ ‎ب.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

 موضوع تحقیق

موضوعات اخذ شده در رشته تاریخ اسلام

حدود 28 موضوع در این زمینه نوشته شده است .

امیدوارم موفق باشید.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۱٢/٢٢ ] [ ٢:٠٦ ‎ب.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

 پژوهش های حدیثی  

موضوعات اخذ شده در رشته علوم حدیث

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۱٢/٢٢ ] [ ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

جشنواره علامه حلی  

آیین نامه جشنواره علامه حلی 

 

برای ثبت نام و ارسال مقاله به  جشنواره علامه حلی به لینک (www.jhelli.ir/) بروید.

امیدواریم موفق باشید.

با تشکر

[ ۱۳٩۱/۱٢/٢٢ ] [ ٩:٢٥ ‎ق.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

آیین نامه
مدیریت کتابخانه های حوزه های علمیه

 

برای ترویج پژوهش حوزه ، آیین نامه مدیریت کتابخانه های حوزه های علمیه را برایتان می گذاریم .

امیدواریم موفق باشید.

برای دانلود آیین نامه کتابخانه های حوزه های علمیه به لینک (http://uplod.ir/t33jgexhpbp8/aein_name_modiriat_ketabkhaneh_howzeh.pdf.htm?killcode=gynwthx6je 
) بروید.

با تشکر

[ ۱۳٩۱/۱٢/٢۱ ] [ ٢:٠۱ ‎ب.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]

آیین نامه اساسنامه پژوهشکده حوزه های علمیه

اینجانب برای ترویج پژوهش در  حوزه ،پیشنهاد آیین نامه و اساسنامه پژوهشکده حوزه های علمیه را دارم .

امیدواریم موفق باشید.

برای دانلود فایل پیشنهادی آیین نامه و اساسنامه    پژوهشکده  حوزه های علمیه به لینک (http://uplod.ir/9dek25sc1ukm/asas_name_pajoheshkadeh_howzeh.pdf.htm?killcode=pvz02q38l9 
) بروید.

با تشکر

[ ۱۳٩۱/۱٢/٢۱ ] [ ۱:٥٢ ‎ب.ظ ] [ محمود مرادی ] [ نظرات () ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

محمود مرادی اینجانب استاد حوزه و مدرس روش تحقیق . 5 سال درس خارج فقه حوزه شرکت نموده و فارغ التحصیل فوق لیسانس حقوق خصوصی از مرکز تخصصی حقوق و قضا هستم. برای ارئه راهنمائی و مشاوره در خصوص انجام طرح تحقیق و نوشتن مقاله در خدمت شما هستم. تلفن09371542869
موضوعات وب